PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile Consiliului Local-2022

Hotărârea 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 2 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2021, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi
Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 4 din 2022 privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu Primarul comunei Tomşani
Hotărârea 5 din 2022 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022
Hotărârea 6 din 2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022
Hotărârea 7 din 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2022
Hotărârea 8 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2021
Hotărârea 9 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022
Hotărârea 10 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului CONSTANTIN ANDREI-RAPHAEL
Hotărârea 11 din 2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a im obilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca
Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025
Hotărârea 14 din 2022 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani
Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova
Hotărârea 16 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 17 din 2022 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2022
Hotărârea 18 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 19 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit În baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Rădulescu-Nuţă Georgiana-Andreea
Hotărârea 20 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STANCIU FLORENTIN
Hotărârea 21 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 22 din 2022 privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite stabilite de lege
Hotărârea 23 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova"
Hotărârea 24 din 2022 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul satului Loloiasca
Hotărârea 25 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 27 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii la nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 50 exemplare de nuc (Juglans regia) şi a unui exemplar de plop tremurător (Populus tremula)
Hotărârea 28 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului FILIPESCU TIBI-ANDREI
Hotărârea 29 din 2022 privind mandatarea domnului Pelin Mihai-Florin, reprezentantul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în şedinţa AGA, modificarea sau actualizarea şi revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin încheierea de acte adiţionale
Hotărârea 30 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare, precum şi a cofinanţării obiectivului de investiţii sau investiţiilor aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020
Hotărârea 31 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de,gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova"
Hotărârea 32 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Ionită Ana-Maria 
Hotărârea 33 din 2022 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din Învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022
Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova", acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi revocare HCL nr. 12 din 28.01.2022
Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
Hotărârea 36 din 2022 privind aprobarea retragerii Comunei Tomşani, judeţul Prahova, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018", acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018" şi revocarea Hotărârii nr. 26 din 27.05.2021
Hotărârea 37 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Niculescu (Fuică) Ingrid-Naomi
Hotărârea 38 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL
Hotărârea 39 din 2022 privind trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova a unor drumuri de interes local
Hotărârea 40 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
Hotărârea 41 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2022
Hotărârea 42 din 2022 privind modificarea alineatului 2 al art.28 din HCL 78 din 24.12.2021 privind impozitele și taxele locale pe anul 2022
Hotărârea 43 din 2022 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții prin Compartimentul de urbanism și autorizare construcții înființat în cadrul Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România
Hotărârea 44 din 2022 privind participarea Comunei Tomşani la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea investiţiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova - etapa Il"
Hotărârea 45 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea distribuţie apă sat Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 47 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Şotrile, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei
Hotărârea 48 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului NEDELCU GEORGIAN-CRISTIAN
Hotărârea 49 din 2022 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 75 din 07.01.2011 încheiat între Consiliul local Tomşani şi Achim Adrian
Hotărârea 50 din 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08.1996, de la Radu Petre la Radu Elena, ca urmare a succesiunii
Hotărârea 51 din 2022 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului cu număr cadastral 21627 în suprafaţă de 774 mp intravilan sat Tomşani, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 52 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22099 în suprafaţă de 995 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Gurău Cristian, proprietarul construcţiei
Hotărârea 53 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22100 în suprafaţă de 1056 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Pîrvulescu Mihail, proprietarul construcţiei
Hotărârea 54 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru centru multifuncţional prestări servicii, domnului Mihai Geani, proprietarul construcţiei
Hotărârea 55 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta C10 -Fondul Local  şi a cheltuielilor aferente acestui proiect
Hotărârea 56 din 2022 privind aprobarea transferului prin contract de vânzare-cumpărare către Distribuţie Energie Electrică România SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 57 din 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tomsani in Consiliul de administratie al scolii gimnaziale ,,Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomsani, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022-2023
Hotărârea 58 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotărârea 59 din 2022 privind aprobarea realizării investiţiei "Construire teren minifotbal în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
Hotărârea 60 din 2022 privind aprobarea implementarea proiectului „Achiziţie utilaje pentru dotarea Compartimentului întreţinere, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 61 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 62 din 2022 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2021
Hotărârea 63 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Oraşului Boldeşti - Scăeni, judeţu) Prahova, ca membru al asociaţiei
Hotărârea 64 din 2022 privind îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţu) Prahova nr. 39 din 08.07.2014 privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 65 din 2022 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „ Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani satele Sătucu, Tomşani şi Magu la, judeţul Prahova"
Hotărârea 66 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului STANCIU FLORENTIN
Hotărârea 67 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Sălcianu Cristi Iulian
Hotărârea 68 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului OPREA COSTINEL CORNEL
Hotărârea 69 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea '70 din 2022 privind aprobarea preţului de vânzare a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 71 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 72 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Plopu, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei
Hotărârea 73 din 2022 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 74 din 2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013
Hotărârea 75 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei TUDORACHE MARI-MONALISA
Hotărârea 76 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IORGA MARIAN
Hotărârea 77 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului POP A LAURENŢIU-MARIAN
Hotărârea 78 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei ŢIGĂU ELENA-LUMINIŢA
Hotărârea 79 din 2022 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, comuna Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova"
Hotărârea 80 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 81 din 2022 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a construcţiei ,,Clădire vestiare teren sport sat Magu la"
Hotărârea 82 din 2022 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei doamnei Ion Mariana
Hotărârea 83 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii "Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, jueţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional "Anghel Saligny"
Hotărârea 84 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 85 din 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în vederea implementării proiectului "HUB de servicii MMSS- S11 MMSS", cod SMIS 130963
Hotărârea 86 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Măgurele, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei
Hotărârea 87 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 88 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 89 din 2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 74 din 31.10.2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Tomşani„ aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.1.2013
Hotărârea 90 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 91 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 92 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 93 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului ADAM FLORIN-CĂTĂLIN