PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2019

Hotărârea 1 din 2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tomșani rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018...
Hotărârea 2 din 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019
Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indeminizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2019
Hotărârea 4 din 2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență...
Hotărârea 5 din 2019 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al comunei Tomșani...
Hotărârea 6 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a parcurilor din comuna Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 7 din 2019 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 8 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate...
Hotărârea 9 din 2019 privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale...
Hotărârea 10 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 11 din 2019 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020...
Hotărârea 12 din 2019 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului Stanciu Alexandru-Andrei
Hotărârea 13 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Mihai Georgian-Răzvan
Hotărârea 14 din 2019 privind stabilirea serviciilor publice și a locurilor în care se va presta muncă în folosul comunității de către contravenineți...
Hotărârea 15 din 2019 privind asocierea comunei Tomșani cu județul Prahova și alte unități administrativ-teritoriale...
Hotărârea 16 din 2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 17 din 2019 privind inițierea procedurii de concesionare, prin licitație publică a Bălții Magula, proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 18 din 2019 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula...
Hotărârea 19 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea desfășurării licitației pentru concesionarea Bălții Magula...
Hotărârea 20 din 2019 pentru modificarea Hotărârii 82 din 18.12.2018 privind aprobarea propuneii de schimbare a destinației clădirii...
Hotărârea 21 din 2019 aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.8048 din 26.11.2018 încheiat între Consiliul local Tomșani...
Hotărârea 22 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici atualizați pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."
Hotărârea 23 din 2019 privind modificarea Hotărârii 53 din 17.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului...
Hotărârea 24 din 2019 privind accepatarea de către comuna Tomșani, județul Prahova, a unei sponsorizări din partea Direcției Silvice Prahova
Hotărârea 25 din 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Tomșani, județul Prahova...
Hotărârea 26 din 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale acordate la nivelul comunei Tomșani...
Hotărârea 27 din 2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea 28 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Împrejmuire stradală..."
Hotărârea 29 din 2019 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în vederea stabilirii sediului social al Asociației de Dezvoltare...
Hotărârea 30 din 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani..."
Hotărârea 31 din 2019 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Tomșani pe anul 2018
Hotărârea 32 din 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
Hotărârea 33 din 2019 privind modificarea și completarea HCL 37 din 26.10.2012 privind transmiterea în administrare...
Hotărârea 34 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 35 din 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, a imobilului realizat în cadrul proiectului de investiții...
Hotărârea 36 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Tănase Constantin-Cristian
Hotărârea 37 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 38 din 2019 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova, aprobat prin HCL 10 din 1999
Hotărârea 39 din 2019 pentru completarea HCL 83 din 18.12.2018 privind implementarea proiectului "Achiziția de bunuri și echipamente..."
Hotărârea 40 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare drumuri sătești în comuna Tomșani, județul Prahova"
Hotărârea 41 din 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...
Hotărârea 42 din 2019 pentru modificarea HCL 53 din 17.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului de cofinanțare...
Hotărârea 43 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare comuna Tomșani, județul Prahova" și asigurarea...
Hotărârea 44 din 2019 privind aprobarea participării comunei Tomșani, județul Prahova, la Programul național privind instalarea de sisteme fotovoltaice...
Hotărârea 45 din 2019 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 46 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
Hotărârea 47 din 2019 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2018
Hotărârea 48 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire pasarelă pietonală peste DN1B", sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 49 din 2019 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a Contractului de concesiune nr.6807 din 09.10.2018 având ca obiect terenul în suprafață de 10.000m.p....
Hotărârea 50 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23534 în suprafață de 1209 m.p...
Hotărârea 51 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23535 în suprafață de 530 m.p...
Hotărârea 52 din 2019 privind aprobarea unor măsuri în vederea întocmirii Nomenclatorului stradal al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 53 din 2019 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public
Hotărârea 54 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
Hotărârea 55 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și a componenței comisiei de evaluare...
Hotărârea 56 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și componenței comisiei de evaluare...
Hotărârea 57 din 2019 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Coroian Adrian-Constantin
Hotărârea 58 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Stroe Eduard-Marian
Hotărârea 59 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 60 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Ibrian Marius-Florin
Hotărârea 61 din 2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului cu număr cadastral 21822 de la Geică(Nițu) Simona la Nițu Marius-Constantin...
Hotărârea 62 din 2019 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării culturale "Zilele Comunei Tomșani..."
Hotărârea 63 din 2019 privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
Hotărârea 64 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale...
Hotărârea 65 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...
Hotărârea 66 din 2019 privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de viață a instalației electrice, către SDEE Muntenia Nord S.A., a capacităților energetice...
Hotărârea 67 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Chirlescu Benone
Hotărârea 68 din 2019 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Buduleanu Alexandru
Hotărârea 69 din 2019 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomșani a suprafeței de teren de 874 mp, situat în...
Hotărârea 70 din 2019 privind aprobarea redistriburii unor sume aprobate în cadrul parteneriatelor cu Județul Prahova
Hotărârea 71 din 2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tomșani, județul Prhova, pe anul 2019
Hotărârea 72 din 2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 73 din 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 74 din 2019 privind completarea Anexei la Hotărârea nr.66 din 30.09.2019 privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de viață a instalației electrice, către SDEE Muntenia Nord...
Hotărârea 75 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Asfaltare strat doi drumuri sătești în comuna Tomșani, județul Prahova"
Hotărârea 76 din 2019 privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tomșani, județul Prahova și aprobarea Regulamentului...
Hotărârea 77 din 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietate privată a Comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 78 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul
Hotărârea 79 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 80 din 2019 privind organizarea festivității de deschidere a Căminului Cultural Tomșani
Hotărârea 81 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judeșul Prahova, pe anul 2019
Hotărârea 82 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019
Hotărârea 83 din 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 la nivelul Comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 84 din 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, a imobilului realizat în cadrul proiectului de investiții "Construire Centru cultural P+M, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, branșamente, utilități"
Hotărârea 85 din 2019 privind aprobarea organizării rețelei de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 86 din 2019 privind validarea Dispoziției nr.220 din 24.12.2019 emisă de Primarul comunei Tomșani, privind majorarea bugetului local al comunei Tomșani pe trimestrul IV...