PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2015
Hotărâre privind transformarea funcției publice inspector clasa I debutant, în referent de specialitate clasa II debutant la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2015
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Nedelcu Constantin-Cristian
Hotărâre privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil-teren proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
(01-2015) Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2014 pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, în domeniul privat al comunei Tomșani, județul Prahova, a unor bunuri imobile
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri necesare pentru dezvolatarea zonei mixte pentru unități agrozootehnice, industriale și depozite în comuna Tomșani, extravilanul satului Magula, punctul Sărături, zona adiacenta DN1 D
Hotărâre privind utilizarea unei suprafețe de 100mp din terenul situat în T26, parcela A215-1-parțial, din islazul comunal, pentru realizarea accesului din DN1 D la terenul propus pentru realizarea unor investiții
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2015
Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administrare a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2015
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomșani
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului Asfaltare drumuri sătești în satele Tomșani, Magula, Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova, precum și a altor măsuri necesare implementări acestora
(01-2015) Hotărâre privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor proprietate privată a comunei Tomșani, concesionate pentru construirea de locuințe
Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani, județul Prahova, cu alte autorități locale, instituții și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile, în vederea constituirii Grupului de Actiune Locală Valea Budureasca
(01-2015) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015-2016 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
(01-2015) Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al localității Tomșani
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a terenului situat în satul Magula, T26, din parcela A215, nr.cadastral 21537, în suprafață de 71401mp, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru realizarea unei zone mixte pentru unități agrozootehnice, industriale și depozite
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015
Hotărâre privind aprobarea efectuării raportului de evaluare pentru clădirea realizată fără autorizație de construire de către Potocea Iulian și Potocea Niculina pe terenul proprietatea comunei Tomșani, sat Magula, T2, parcela nr.69, în vederea preluării acestei clădiri în patrimoniul comunei Tomșani
Hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol și a a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției locale Tomșani
Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Negoiță Nicolae
Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Macovei Georgian-Ionuț
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2014
Hotărâre privind aprobarea înființării Ludotecii Lumea Poveștilor în cadrul Bibliotecii Comunale Tomșani județul Prahova
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință-04-06-2015
Hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent PUZ
Hotărâre-ptr-modificarea-Hotararii-22-privind-aprobarea-vanzarii-prin-licitatie-a-teren-situat-in-satul-Magula-T26-parcela-A215-nr-cadastral-21537-suprafata-de-71401mp
Hotărâre privind aprobarea casării unor unității de bibliotecă din inventarul Bibliotecii comunale Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contract nr 2606 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate al localității Tomșani
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în intravilanul satului Loloiasca nr cadastral 214110 în suprafață de 55 000mp proprietate privată a comunei Tomșani în vederea desfășurării de actvități economice
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani județul Prahova pe anul 2015
Hotărâre privind aprobarea documentației RECTIFICARE PUZ Introducere teren intravilan 71302mp pentru zonă mixtă unități agroozootehnice și unități industriale, depozite, amenajare acces in com Tomsani, DN 1D nr.cad.21537.T26 PA215
Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Tomșani Prahova pe anul 2015
Hotărâre privind atribuirea numelui publicistului, prozatorului, criticului literar și poetului Alexandreu Antimireanu, Bibliotecii Comunale Tomșani
Hotărâre privind aprobarea SF obiectiv Asfaltare drumuri comuna Tomșani Etapa IV
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind închirierea bunurilor aparținqnd unităților de învățământ de la nivelul UAT com Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni-10-09-2015
Hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU extindere intravilan(34600 mp) pentru zonă mixtă unități agrozootehnice, industriale, depozite în comuna Tomșani nr cadastral 21538T26, P216 proprietate privată a Comunei Tomșani
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului situat în satul Tomșani,T26,P216,nr. cadastral 21538,în suprafață de 34600mp proprietate privată a comunei Tomșani ptr realizare zone mixte
Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului Amenajare spațiu de recreere în comuna Tomșani, sat Magula
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil-teren proprietate privată a com.Tomșani,jud Prahova
Hotărâre privind majorarea numărului de posturi stabilit pentru Primăria Tomșani cu 1 post de șofer microbuz scolar
Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării ob de interes public Continuare lucrări-Reabilitare cladiri în care funcționează Școala Veche Magula
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani,jud Prahova pe anul 2015
Hotarare privind desemnarea reprezentanților consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Prof. Dinu Mihail Dan, sat Magula, com Tomșani
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială Prof Dinu Mihail Dan, sat Magula, com Tomșani
Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hot.nr 37 din 26.10.2012 privind transmiterea în administrare, către Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof. Dinu Mihail Dan, a imobilului în care se desfășoară activitatea
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare și consultanță pentru proiect Înființare și dotare gradiniță în comuna Tomșani, sat Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare pentru realizarea investiției Înființare sistem centralizat de canalizare în comuna Tomșani-jud Prahova
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenurilor cu număr cadastral 21627 în suprafață de 774mp și număr cadastral 21628 în suprafață de 804mp,situate în intravilanul satului Tomsani,T9,P498.2
Hotărâre pentru completarea Anexei la Hot.18 din 25.04.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Tomșani, județul Prahova 2014-2020
Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea obiectivului Realizare rețea canalizare, ridicări topo, studii geotehnice, documentație tehnică, studiu de fezabilitate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani jud Prahova pe anul 2015
Hotarare privind anularea procesului verbal înregistrat sub nr.5905 din 31.08.2015 privind atribuirea contractului de vanzare cumparare, prin licitație publică a imob-teren cu nr.cadas 21410, în suprafață de 55.000mp
Hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind aprobarea Documentației de delegare a Serviciului Public de Salubritate conf, proiectului SMID Prahova și acordarea unui mandat special rep Com Tomsani, în AGADI
Hotărâre privind aprobarea subînchirierii spațiului care face obiectul Contractului de închiriere nr.5363 din 24.09.2013 din clădirea fostei Primării din satul Loloiasca
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016 la nivelul Comunei Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, jud Prahova-HCL 65
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a constr. Gradinița Tomșani și wc în vederea demolării și scoaterii din funcțiune a acestora
Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat în vederea desfășurării de activități economice, situat în intravilanul satului Magula T8,P382,CF323, către d-nul Măchiță Niculae
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni-11-12-2015
Hotărâre privind implementarea proiectului Înființare și dotare grădiniță în comuna Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015-HCL-70
Hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul domeniului public
Hotărâre privind aprobarea regulamentului utilizării microbuzului scolar
Hotărâre privind transf. fct. publice referent de spec. cls II debutant în insp. cls. I deb. la comp agricol