PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile Consiliului Local-2021

Hotărârea 1 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IONIŢĂ ADRIAN-VALENTIN
Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STAN ŞTEFAN
Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021
Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2021
Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situafiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2021
Hotărârea 7 din 2021 privind iniţierea procedurilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru perioada 2021 - 2027
Hotărârea 8 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2020
Hotărârea 9 din 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2021
Hotărârea 10 din 2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2021
Hotărârea 12 din 2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomsani, judeţul Prahova
Hotărârea 13 din 2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani
Hotărârea 14 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 15 din 2021 privind aprobarea cumpărării spaţiului deţinut de SC INFO RURAL SA pe terenul proprietate publică a comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 16 din 2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Samir Constantin
Hotărârea 17 din 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea “Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Hotărârea 18 din 2021 privind aprobarea efectuării documentației cadastrale în vederea determinării suprafeței de teren necesară modernizării drumului de acces DE 297 către stația de epurare
Hotărârea 19 din 2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 20 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024
Hotărârea 21 din 2021 privind aprobarea organizarii rețelei unităților de invațământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2020
Hotărârea 23 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului primar Pelin Mihai-Florin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"
Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul satului Sătucu, proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 25 din 2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie
Hotărârea 26 din 2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Gaz 2018"
Hotărârea 27 din 2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.16 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 28 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 domnului STANCIU CONSTANTIN
Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei IONIŢĂ ANA-MARIA
Hotărârea 30 din 2021 privind predarea către Distribuţie Energie Electrici România S.A. a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării "Extindere reţea electrică cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Execuţia. de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova Tronson 1 DNlB - Sătucu, Tronson 3 Magula•DNlD" şi a principalilor indicatori tebnico•economici ai obiectivului
Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani, judeţul Prahova satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edifidrii sau extinderii sau radierii construcţiei şi a certificatului constatator
Hotărârea 34 din 2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2020 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic şi moral
Hotărârea 35 din 2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărârea 36 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 38 din 2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
Hotărârea 39 din 2021 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire Între Comuna Tomşani , Judeţul Prahova, România şi Comuna Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova
Hotărârea 40 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea solicitării de preluare temporară, din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al comunei Tomşani, a drumului judeţean DJ 146, proprietate publică a Judeţului Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 42 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Zabiu Dorinei
Hotărârea 43 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Stan Ştefan
Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului SĂLCIANU CRISTI-IULIAN
Hotărârea 45 din 2021 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a unui imobil- teren situat În intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii Ia nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 3 exemplare de salcâm japonez - Sophora japonica de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 47 din 2021 privind aprobarea încadrării şi clasificării unor drumuri de interes public local de pe teritoriul comunei Tomşani, judeţul Prahova, în categoria funcţională străzi
Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu număr cadastral 21709 situat în intravilanul satului Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice, aferente lucrării „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 50 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotărârea 51 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotărârea 52 din 2021 privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad profesional superior» în « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 53 din 2021 privind apr obarea realizării obi ectivului de investiţii „Modernizare drumuri DS 516, DS 924, DC 70B, DE 234, DE 297, Modernizare Stra dă, Înfiinţare Reţea Apă şi Canalizare Cartier Tineri" comuna Tomşani, judeţul Prahova şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului
Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL
Hotărârea 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public "Club Sportiv Local Tomşani"
Hotărârea 56 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL
Hotărârea 58 din 2021 privind acordarea unui mandat special domnului Pelin Mihai-Florin, Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 59 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 60 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 61 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţi onal de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 62 din 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri DS516, DS924, DC70B, DE234, DE297" Comuna Tomsani, judeţul Prahova
Hotărârea 63 din 2021 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022
Hotărârea 64 din 2021 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Zidărescu Andreea-Elena
Hotărârea 65 din 2021 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnişoarei FUICĂ INGRID-NAOMI
Hotărârea 66 din 2021 privind participarea Comunei Tomşani la « Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „ Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, judeţul Prahova"
Hotărârea 67 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 68 din 2021 privind acordarea unui premiu doamnei RIZEA IOZEFINA, la împlinirea vârstei de 100 de ani
Hotărârea 69 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 70 din 2021 privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar la internet şi a altor echipamente sau dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Competivit ate -Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - Secţiunea E-educaţie
Hotărârea 71 din 2021 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Ju deţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, în comuna Tomşani"
Hotărârea 72 din 2021 privind aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri municipale Boldeşti-Scăeni în cadrul SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"
Hotărârea 73 din 2021 privind aprobarea „ Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Tomşani, judeţul Prahova, perioada 2021-2027 ", cu perspective 2030
Hotărârea 74 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 75 din 2021 privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru două imobile-teren proprietate a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, situate în intravilanul comunei Tomşani, în vederea stabilirii valorii de pi aţă
Hotărârea 76 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Toma Gheorghe
Hotărârea 77 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021
Hotărârea 78 din 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova
Hotărârea 79 din 2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru managementul apei Prahova pentru a vota ajustarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA