PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2018

Hotărârea 1 din 2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tomșani rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
Hotărârea 2 din 2018 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3691 din 27.07.2009 încheiat între Consiliul local Tomșani și S.C.Karamell SRL
Hotărârea 3 din 2018 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2018
Hotărârea 4 din 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat...
Hotărârea 5 din 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor pubice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2018
Hotărârea 6 din 2018 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență...
Hotărârea 7 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate...
Hotărârea 8 din 2018 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019...
Hotărârea 9 din 2018 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Ioniță Florin-Valentin
Hotărârea 10 din 2018 privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2017 pentru Secretarul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 11 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 12 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Flueraru Daniela-Ionela-Filomela
Hotărârea 13 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Marin Adrian-Vasile
Hotărârea 14 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Rădulescu-Nuță Georgiana-Andreea
Hotărârea 15 din 2018 privind însușirea propunerii de concesionare pentru un teren proprietate publică a comunei Tomșani, jud. Prahova, în vederea desfășurării de activități economice
Hotărârea 16 din 2018 privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, jud. Prahova și transmiterea în folosință cu titlu gratuit a autoturismului Dacia Logan PH13PRY către Poliția locală Tomșani
Hotărârea 17 din 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, jud. Prahova, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021
Hotărârea 18 din 2018 privind aprobarea achizționării unei autoutilitare necesară pentru desfășurarea activității Primăriei comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 19 din 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanță pentru proiectul "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova" proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul GAL Valea Budureasca
Hotărârea 20 din 2018 privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de servicii de salubrizare a localității Tomșani pentru o perioadă de cel mult 8 luni
Hotărârea 21 din 2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.2255 din 24.06.2003 având ca obiect balta...
Hotărârea 22 din 2018 privind aprobarea subînchirierii spațiului care face obiectul Contractului de închiriere nr.4082 din 12.08.2014, având ca obiect chioșcul situat lângă Școala Loloiasca...
Hotărârea 23 din 2018 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10.000 m.p. situat în satul Loloiasca...
Hotărârea 24 din 2018 privind implementarea proiectului "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova"
Hotărârea 25 din 2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitățile Administrativ-Teritoriale:Orașul Mizil...
Hotărârea 26 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Emandi Marcel
Hotărârea 27 din 2018 privind completarea Hotărârii Consilului Local Tomșani nr.15 din 27.02.2018 privind însușirea propunerii de concessionare pentru un teren proprietate publică...
Hotărârea 28 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2018
Hotărârea 29 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 30 din 2018 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2017
Hotărârea 31 din 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Extindere rețea de canalizare în satul Loloiasca..."
Hotărârea 32 din 2018 privind stabilirea agenților economici ce vor fi cuprinși în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare...
Hotărârea 33 din 2018 privind modificarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.3691 din 27.07.2009...
Hotărârea 34 din 2018 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Brașoveanu Mihai-Marius
Hotărârea 35 din 2018 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Amăriuței Gabriel
Hotărârea 36 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și dotare Școala Gimnazială..."
Hotărârea 37 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."
Hotărârea 38 din 2018
Hotărârea 39 din 2018 privind însușirea propunerii de concesionare, prin licitație publică, a unui teren proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități de servicii, comerț, alimentație publică...
Hotărârea 40 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Șerban Livia-Andreea
Hotărârea 41 din 2018 privind vânzarea imobilului-teren cu NC sau CF 21985, proprietate privată a comunei Tomșani, situat în intravilanul satului Magula...
Hotărârea 42 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 43 din 2018 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 37 din 26.10.2012 privind transmiterea în administrare, către Consiliul de Administrație...
Hotărârea 44 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare curte grădiniță și cămin cultural sat Loloiasca..."
Hotărârea 45 din 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren proprietate publică a comunei Tomșani...
Hotărârea 46 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare rigole carosabile, dispozitive de scurgere a apelor pluviale..."
Hotărârea 47 din 2018 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării culturale "Zilele Comunei Tomșani, județul Prahova" în anul 2018
Hotărârea 48 din 2018 privind modificarea Hotărârii nr.17 din 23.07.2012 privind aprobarea închirierii căminelor culturale pentru diferite evenimente și stabilirea tarifului pentru închiriere
Hotărârea 49 din 2018 pentru modificarea Hotărârii nr.9 din 27.02.2013 privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici...
Hotărârea 50 din 2018 privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil-teren proprietate publică a Comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 51 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare drumuri sătești în sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova"
Hotărârea 52 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în cartierul de locuințe nou înființat în satul Sătucu"
Hotărârea 53 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă..."
Hotărârea 54 din 2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități de servicii, comerț...
Hotărârea 55 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2018
Hotărârea 56 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale...
Hotărârea 57 din 2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială...
Hotărârea 58 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea desfășurării licitației pentru concesionarea unui teren proprietate publică a comunei Tomșani...
Hotărârea 59 din 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Amenajare rigole carosabile..."
Hotărârea 60 din 2018 privind aprobarea încheierii Acorrdului de finanțare între comuna Băiuș, raionul Leova, Republica Moldova și comuna Tomșani...
Hotărârea 61 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2018
Hotărârea 62 din 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în vederea desfășurării de activități poștale și de curierat
Hotărârea 63 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Tudorache Lavinia Cassandra
Hotărârea 64 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Ioniță Simona
Hotărârea 65 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Stan Marian
Hotărârea 66 din 2018 privind inițierea PUZ-Introducere teren în intravilan(33172 m.p.) pentru instituții și agrement...
Hotărârea 67 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 68 din 2018 privind aprobarea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor
Hotărârea 69 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2018
Hotărârea 70 din 2018 privind aprobarea Raportului privind inventarierea și evaluarea bunurilor rezultate din desființarea parcului Loloiasca
Hotărârea 71 din 2018 privind prelungirea contractului de servicii de salubrizare a localității Tomșani, pentru o perioadă de 2 luni
Hotărârea 72 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Juju Mihai
Hotărârea 73 din 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a unui imobil-teren
Hotărârea 74 din 2018 privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 75 din 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public și redistribuirea unor sume aprobate în cadrul parteneriatelor cu județul Prahova
Hotărârea 76 din 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 la nivelul Comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 77 din 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2018
Hotărârea 78 din 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 79 din 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 80 din 2018 privind completarea Anexei la Hotărârea nr.18 din 25.04.2014 privind aprobarea Strategiei de devoltare durabilă a comunei Tomșani, județul Prahova, 2014-2020
Hotărârea 81 din 2018 privind aprobarea suspendării executării obligațiilor contractuale în cazul a două contracte de concesiune
Hotărârea 82 din 2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii în care a funcționat Grădinița Magula, din unitate de învățământ în spațiu pentru desfășurare activități cu caracter social
Hotărârea 83 din 2018 privind implementarea proiectului "Achiziție de bunuri și echipamente pentru investiții în infrastructura socială, în comuna Tomșani, județul Prahova"
Hotărârea 84 din 2018 privind desființarea pe cale administrativă a construcțiilor edificate fără autorizație de construire pe domeniul privat al comunei Tomșani...
Hotărârea 85 din 2018 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a Constractului de concesiune nr.3012 din 21.05.2013 având ca obiect Balta Magula...