PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Obiective strategice de dezvoltare

Viziunea comunei Tomșani: creșterea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea mediului, diversificarea economiei și utilizarea durabilă a terenurilor agricole.

Astfel, orientarea prioritară a administraţiei publice locale și a mediului de afaceri este de a oferi o gamă mai variată de locuri de muncă, care să satisfacă pregătirea de specialitate de forţei de muncă locale.

Pe de altă parte viziunea comunei este aceea a unui centru rezidenţial care va oferi condiţii de locuire cu un grad ridicat de acoperire cu utilităţi publice, cu o infrastructură modernizată și cu un mediu curat.

Obiectivul general și obiectivele strategice

Obiectiv general: dezvoltare economică și socială durabilă a comunei, care să ducă pe termen lung la creșterea calităţii vieţii locuitorilor.

Obiective strategice:
- Modernizarea și extinderea infrastructurii;
- Dezvoltarea economică a comunei;
- Dezvoltarea serviciilor publice;
- Dezvoltarea și îmbunătăţirea serviciilor sociale;
- Asigurarea calităţii mediului și a condiţiilor de locuire;
- Dezvoltarea capacităţii administrative.

Modernizarea și extinderea infrastructurii trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional și naţional. Influenţa semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport și a serviciilor publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor și dezvoltării economice reclamă rezolvarea problemelor existente la nivelul localităţii.

Modernizarea și extinderea infrastructurii locale (drumuri, utilităţi), cât și dezvoltarea infrastructurii de agrement, sport, cultură este o necesitate și poate bloca dezvoltarea economică, spaţială și socială. Dezvoltarea zonelor de locuit și a celor comerciale face necesară dezvoltarea infrastructurii de acces. Starea tehnică a străzilor nu permite valorificarea corespunzătoare a potenţialului localităţii, influenţează negativ calitatea vieţii și frânează dezvoltarea afacerilor.

Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale este actuală și chiar stringentă. Creșterea calităţii vieţii locuitorilor implică accesul la utilităţi publice de calitate a tuturor locuitorilor săi.

Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora să aibă o logică: mai întâi se intervine asupra reţelelor de utilităţi, apoi se asfaltează străzile și trotuarele, se construiesc pistele de biciclete etc. De aceea, se recomandă ca activităţile referitoare la utilităţi să fie incluse într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul similar pentru modernizarea drumurilor.

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum și construirea unor obiective pentru petrecerea timpului liber și de practicare a sportului vor putea valorifica mai mult potenţialul de dezvoltare al comunei și resursele sale naturale (terenuri pentru dezvoltare).

Dezvoltarea economică a comunei reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunităţi, fundamentul dezvoltării globale. Practic, activităţile sociale și culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea economică. Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să ţină cont de avantajele ce derivă din amplasarea localităţii relativ la căile de comunicaţie și transport. De aceea, se va sprijini dezvoltarea și extinderea gamei de produse și servicii oferite la nivel local astfel încât aceste avantaje să fie valorificare corespunzător.

Una dintre condiţiile de bază pentru dezvoltarea mediului de afaceri local o reprezintă existenţa infrastructurii necesare dezvoltării afacerilor.

Facilitarea accesului investitorilor la utilităţi, crearea unor centre de dezvoltare a afacerilor, promovarea oportunităţilor de investiţii la nivelul localităţii sunt măsuri care pot cataliza investitorii privaţi și pot consolida statutul actual al comunei.

Contactul permanent al administraţiei publice cu mediul privat, transparentizarea administraţiei locale sunt factori care pot spori încrederea investitorilor și pot genera noi locuri de muncă.

Dezvoltarea serviciilor publice

Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază ale comunităţii și asigurarea unui echilibru între nevoi și resurse.

Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât ele au o influenţă semnificativă asupra creșterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii.

Dezvoltarea și îmbunătăţirea serviciilor sociale

Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce privește sănătatea și serviciile sociale, motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei de dezvoltare este absolut necesară.

Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă, întrucât ele au o influenţă semnificativă asupra creșterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate.

Dotarea materială a unităţilor de învăţământ, activitate culturală restrânsă, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru victime ale violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor economice în contextul pandemiei și scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire și gradul ridicat de sărăcie reclamă creșterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale și socio-medicale.

Educaţia începe încă din primii ani de viaţă și continuă pe tot parcursul vieţii. Educaţia nu trebuie redusă doar la programa școlară obligatorie, ci trebuie privită în ansamblu ca un element de dezvoltare continuă. Educaţia de calitate în rândul populaţiei școlare presupune accesul grupului ţintă la infrastructură modernă, dotări corespunzătoare și obţinerea unei susţineri în înregistrarea de performanţă la concursurile și competiţiile naţionale și internaţionale. De asemenea educaţia trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor și educaţia adulţilor în vederea calificării / recalificării profesionale.

Domeniul asistenţei sociale s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atât sub aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ. Se face din ce în ce mai mult diferenţa între prestaţiile sociale și serviciile sociale, iar beneficiarii serviciilor sociale nu mai sunt doar persoanele cu handicap, victimele diferitelor abuzuri etc.

Un grup social care necesită atenţie deosebită este format din copii și adolescenţi, mai ales cei ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

Lipsa unui centru medical de specialitate este resimţită de tot mai mulţi locuitori ai comunei și implicarea autorităţii locale în rezolvarea acestei probleme, chiar prin intermediul unui parteneriat public-privat este necesară.

Asigurarea calităţii mediului

Dezvoltarea durabilă urmărește dezvoltarea economică și socială în concordanţă cu menţinerea unui echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane și integritatea mediului natural. Practic, protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă, servind la menţinerea calităţii vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică și socială, protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acţiunile desfășurate de mediul de afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul
generaţiilor viitoare la resursele existente.

Crearea unor surse alternative de energie și îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice corelat cu modernizarea arhitecturală și peisagistică a spaţiilor verzi poate face din Tomșani un loc în care să îţi dorești să locuiești.

Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăţi, fiind un element crucial pentru progresul economic, social și cultural. Experienţa a arătat că satisfacerea corespunzătoare a nevoii de locuinţe a necesitat, pentru toate statele europene, existenţa unor elemente de politică publică în domeniul locuirii și a unor intervenţii pe piaţa de locuinţe. Locuirea poate influenţa, direct sau indirect, competitivitatea localităţilor, fiind astfel unul dintre factorii care contribuie la dezvoltarea economică locală.

Ca răspuns la schimbările fundamentale ale economiei globale, administraţiile locale și regionale încep să folosească tot mai mult condiţiile de locuire ca un avantaj competitiv pentru creșterea economică.

Dezvoltarea capacităţii administrative

Capacitatea administrativă și instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, condiţia elaborării cu succes a politicilor publice și a implementării strategiei de dezvoltare locale. Obiectivul acestei priorităţi este de a contribui la crearea unei administraţii publice locale mai eficace și mai eficiente.

Strategia propune acordarea unei atenţii mai ridicate scrierii și implementării de proiecte, pentru creșterea ratei de absorbţie a fondurilor extrabugetare. De asemenea, în forma actuală, infrastructura poate prezenta întârzieri în ceea ce privește asigurarea accesului liber a tuturor categoriilor de cetăţeni la serviciile publice. În contextul actual, eficientizarea activităţilor, fie ele publice sau private, reprezintă unul dintre obiectivele majore ale oricărei organizaţii.

În mod particular, pe fondul infrastructurii și resurselor financiare deţinute, este absolut necesară o optimizare a proceselor administraţiei publice locale care să conducă la furnizarea de servicii publice de calitate, în timp mai scurt.

Serviciile de tip e-guvernare facilitează accesul populaţiei la serviciile publice. Pentru o mai bună relaţionare cu nevoile cetăţenilor administraţia trebuie să-și intensifice eforturile de comunicare și consultare periodică a acestora.

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)