PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Servicii publice

Servicii de asistenţă socială

Activităţile de asistenţă socială în localitate sunt asigurate prin Serviciul de asistenţă socială, compartiment de specialitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani. În cadrul acestuia, își desfășoară activitatea trei funcţionari publici.

Serviciul are rolul de a identifica și de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilităţi, cu venituri mici, precum și a altor persoane aflate
în situaţie de risc social.

Primăria a încercat implementarea a numeroase proiecte educative, sportive, sociale, în ultimii zece ani. Principalele activităţi desfășurate au cuprins o gamă foarte variată: programe educaţionale, programe culturale, programe civice, programe sportive, proiecte ce au reușit să implice un număr mare de cetăţeni ai comunei.

Rolul acestor activităţi este de a deschide locuitorilor din comuna Tomșani o nouă perspectivă de îngrijire, asistenţă și de integrare în societate, prin promovarea unor noi servicii și programe speciale: asistenţă medicală, socială, programe de voluntariat, promovarea acţiunilor educaţional- culturale și sportive.

În domeniul protecţiei persoanelor în vârstă, unul din proiectele Primăriei își propune înfiinţarea centrului care să ofere servicii complexe de îngrijire și suport emoţional pentru persoanelor vârstnice, integrarea celor care pot desfășura diferite activităţi.

Necesitatea de la care pornește iniţiativa acestui proiect este dată de incapacitatea Serviciului de asistenţă socială de a face faţă, doar în baza infrastructurii existente, numărului mare de solicitări de ajutor, sub diferite forme, ce vin din partea populaţiei. Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, coroborată cu gradul de sărăcie ce caracterizează populaţia vârstnică sunt două dintre principalele aspecte ce explică cererea mare de servicii de asistenţă socială specializată.

Perioada de criză sanitară generată de pandemia covid-19 a arătat cu atât mai mult necesitatea unor programe integrate de suport pentru familiile în situaţie de risc. Criza economică ce se prefigurează deja va adânci
problemele existente. Administraţia locală își propune, în parteneriat cu ONG-uri sau societăţi private, desfășurarea unor programe care să reducă riscul de excludere a celor aflaţi în situaţii grele, reorientarea lor pe piaţa muncii etc.

Pieţe și facilităţi pentru comerţ

Comuna Tomșani s-a format și dezvoltat într-o regiune naturală complexă, la intersecţia unor vechi drumuri comerciale.

Pe raza comunei își desfășoară activitatea societăţi comerciale cu activitate de comerţ și servicii.

În comună funcţionează o piaţă agroalimentară.

Siguranţa și ordinea publică

În comuna Tomșani funcţionează Poliţia Locală Tomșani. Poliţia Locală reprezintă acea structură specializată a statului compusă din funcţionari publici și personal contractual, care desfășoară o activitate profesională în folosul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pazei și protecţiei obiectivelor de interes public, local și privat de pe raza sa de competenţă, acţionând în sprijinul instituţiilor statului, conform legii.

Poliţia Locală este organizată și structurată ca Serviciu în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local. Personalul Poliţiei Locale este format din funcţionari publici și personal contractual.

Infracţionalitatea la nivelul localităţii prezintă aceleași caracteristici ca și infracţionalitatea la nivel de judeţ, însă diferă numărul de infracţiuni.

Ponderea infracţională o deţine furtul din gospodării, însă tâlhăriile constituie infracţiuni care nu sunt totdeauna raportate, infracţiunile înscriindu-se în contextul general al criminalităţii din comună.

Există și numeroase agresiuni care scad calitatea vieţii de zi cu zi însă care nu sunt raportate la organele competente. Principalele zone în care au loc astfel de evenimente sunt: vecinătăţile școlilor, baruri, intersecţii.

Ca principale cauze ale evoluţiei ascendente a situaţiei criminalităţii sesizate pe raza comunei:
- efectivul redus de cadre de poliţie comparativ cu întinderea razei de competenţă teritorială și numărul persoanelor care locuiesc legal în această zonă, rezidenţi, persoane aflate în tranzit, muncitori sezonieri;

- deprecierea calităţii vieţii populaţiei pe fondul acutizării recesiunii economico-financiare și a numărului mare de disponibilizări, prin reducerea activităţii unor societăţi comerciale;
- insuficienţa iluminatului stradal adecvat și a monitorizării traficului prin sisteme de supraveghere pe unele artere rutiere;
- manifestarea unor lipsuri de ordin tehnic cu privire la dotarea poliţiei.

În comună funcţionează și Poliţia naţională.

Serviciile de transport local sunt realizate prin firme cu acest obiect de activitate, care folosesc microbuze și autobuze mici. Se constată o insuficienţă a numărului de curse spre și dinspre municipiul Ploiești, în special dimineaţa și seara, pentru salariaţii și elevii care fac naveta spre locul de muncă sau școală.

Iluminat public

Localitatea este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul unei reţele de distribuţie de medie tensiune.

Reţeaua de medie și joasă tensiune este aeriană.

În ultimii ani au fost realizate lucrări de întreţinere, reparaţii, extindere și modernizare a reţelei electrice/iluminatului public.

În ultimii ani, modernizarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat defecte și a reţelelor dezafectate, intervenţii care din păcate nu au acoperit decât o parte a suprafeţei localităţii.

Reţelele au un grad de uzură important și necesită modernizarea reţelelor de distribuţie publică și a posturilor de transformare care funcţionează la tensiunea de 10 KV cu reţele de 20 KV. Schimbarea tensiunii este cu atât mai necesară cu cât reţeaua este subdimensionată din punct de vedere al capacităţii de distribuţie.

Spaţii verzi și amenajare urbană

Conform datelor furnizate de administraţia locală, suprafaţa spaţiilor verzi în anul 2020 era de 1,8 ha. Acest indicator se situează cu mult sub media de la nivelul judeţului Prahova.

În acest context Primăria a iniţiat proiecte de amenajare a parcurilor, rezultatele așteptate fiind de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localitate.

Obiectivele pe care administraţia locală și le-a propus sunt:
- îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea poluării și îmbogăţirea atmosferei cu oxigen;
- conservarea resurselor de apă, combaterea eroziunii solurilor;
- amortizarea zgomotelor;
- armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale;
- îmbunătăţirea aspectului estetic și arhitectural al localităţii;
- crearea unui cadru adecvat practicării sportului, turismului și activităţilor recreative.

Administraţia locală are în vedere plantarea de arbori și arbuști, care vor asigura dezvoltarea și unitatea compoziţională pe termen lung.

Servicii de salubritate și managementul deșeurilor

În comuna Tomșaniserviciile de salubritate și managementul deșeurilor sunt asigurate de S.C. ROSAL GROUP, operator stabilit în cadrul ADI Deșeuri din care face parte și comuna Tomșani. Între serviciile furnizate de această societate se numără:
- Servicii de colectare selectivă a deșeurilor (PET/folie/plastic, hârtie/carton, sticlă);
- Servicii ridicări gunoi menajeri, moloz, iarbă;
- Servicii de colectare a reziduurilor industriale, a pământului, a ierbii rezultată în urma tăierii și a gunoiului menajer.

În comună este implementat, în stadiu incipient din păcate, și un sistem de colectare selectivă.

În comuna Tomșani, un număr de 1178 de gospodării au contract semnat cu operatorul de salubritate, și 35 de societăţi comerciale. Deși administraţia locală a încercat îmbunătăţirea procentului de deșeuri selective colectate, procentul este mic, de 2 la sută. Se are în vedere implementarea unor programe de conștientizare a beneficiilor colectării selective.

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tomșani a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local. Serviciul voluntar de urgenţă (SVU) este o structură specializată, cu o dotare specifică care se constituie în subordinea Consiliului Local Tomșani, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare și gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor și de protecţie civilă, îndeplinește atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare și control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlâturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă și să efectueze acţiuni de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)