PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2014

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2014
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2014-2015 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din clădirea admistrativă situată în satul Magula, în vederea desfășurării de activități poștale și de curierat
Hotărâre privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2013 pentru secretarul comunei Tomșani, judetul Prahova
Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administrare a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2014
Hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare rezultate din rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate privată a comunei Tomșani, concesionate pentru construirea de locuințe
Hotărâre privind aprobarea prețului de cumpărare rezultat în urma evaluării terenului pe care se află amplasată Stația de Reglare, Măsurare și Predare a gazelor naturale
Hotărâre privind aprobarea efectuării documentației topografice și a evaluării terenului în suprafață de 5.5 ha, situat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru stabilirea valorii de piață
Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionearea situațiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2014
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință-martie 2014
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2014
Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșania a imobilului-teren si construcție, în care funcționeză cabinetele medicale și efectuarea documentației tehnice în vederea reabiltării construcției
Hotărâre privind efectuarea documentației tehnice în vederea consolidării și recompartimentării clădirii "Școală veche Magula"
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Tomșani, județul Prahova,2014-2020
Hotărâre privind transformarea funcției publice vacante "polițist local clasa III principal" în polițist local clasa III debutant" la Biroul poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, judetul Prahova
Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Băncescu Petrică Viorel
Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Băncescu Mircea
Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Bălănoiu Ion
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Rosu Stelian
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Ciobotaru Victor-Mihai
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dna. Ciobotaru Oana-Ramona
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Baluna Liliana-Daniela
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dna Paduraru Georgeta
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Marcu Leonard-Constantin
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Sandu Costel
Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenurilor intravilane ce apartin domeniului privat al comunei Tomsani situate in comuna Tomsani, sat Loloiasca, T10, p112
Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Tomsani pe anul 2013
Hotărâre privind modificarea HCL nr.31 din 25.04.2013
Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșani a unor imobile-terenuri situate in intravilanul satului Tomșani
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil-teren proprietate privata a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova
(01-2014) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind efectuarea evaluării terenului în suprafață de 44.011 metri pătrați situtat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru stabilirea valorii de piață
Hotărâre privind înușirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind înușirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea achizitionării cantității de 1000 mc apă necesară igienizării sistemului de alimentare cu apă, în vederea punerii în funcțiune a acestuia
Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal pentru terenul cu număr cadastral sau carte funciară 21448 în suprafață de 6.00 ha, respectiv parcelare în vederea atribuirii de loturi tinerilor pentru construirea de locuințe
Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare pentru un teren proprietate publică a comunei Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10000 mp situat în satul Loloiasca, T27, P1841, proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activtăți de producție
Hotărâre privind transformarea functiei publice consilier clasa I superior, vacanta ca urmare a pensionării domnului Surlaru Nicolae, în inspector clasa I debutant, la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
(02-2014) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligatiilor ce revin Dr.Popescu Smaranda-Cornelia în baza Contractului de concesiune nr.6035 din 23.12.2010 și Contractului de comodat nr.5161 din 02.10.2012, către Dr.Ungureanu Giorgiana
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014
Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Consolidare și recompartimentare Școală veche Magula
Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a Contractului de concesiune înregistrat sub numărul 1225 din 07.03.2012 dintre Consiliul local Tomșani și S.C.Belen Internațional Trading SRL
Hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat al Asociației -Grupul de actiune locala Cricov, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Locală a Teritoriului la nivelul comunei Tomșani
(02-2014) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova, pe anul 2014
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a terenului cu nr cadastral sau carte funciară 20659 proprietate privața a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități economice
(02-2014) Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare pentru un teren proprietate publică a comunei Tomșani, jud Prahova
Hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune înregistrat sub nr 1225 din 07.03.2012 dintre Consiliul local Tomșani și S.C.Belen Internațional Trading SRL, prin renunțare de către concesionar
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Consolidare școală veche Magula
(03-2014) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014
(02-2014) Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local Tomșani, în consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof. Dinu Mihail-Dan, sat Magula, comuna Tomșani
Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local Tomșani, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Scoala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan, sat Magula, comuna Tomșani
Hotărâre privind completarea art.5 din Hotărârea Consiliului local nr 3 din 21.01.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, a principalilor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul Sistem de Management Integrat al deșeurilor în judetul Prahova
Hotărâre pentru completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 30.08.2013 privind asocierea Comunei Tomșani cu Județul Prahova și alte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercominitară Parteneriatul pentru Managentul Apei-Prahova
Hotărâre privind aprobarea regulamentului Servciciului de salubrizare a localității Tomșani, judetul Prahova
(03-2014) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind continuarea parteneriatului cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Reabilitarea clădirii în care a funcționat școala veche Magula
(04-2014) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014
(05-2014) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Asfaltare drumuri locale DS578,DS409,DS185,DS504,DS500,DS903 în comuna Tomșani
(06-2014) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova