PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Terenuri și locuințe

Terenuri. Zonificare teritoriu

Suprafața administrativ–teritorială a comunei este de 4332 de hectare, iar a intravilanului de 551 de hectare. Suprafaţa ocupată de construcţii este de 143 ha, din care 139 aflate în proprietate privată.

Comuna Tomșani depășește ca suprafaţă agricolă media la nivelul judeţului Prahova. Din totalul suprafeţei agricole, cea mai mare pondere o au terenurile arabile, cu o pondere de 92,84% din total, urmate de terenul ocupat cu pășuni.

Cea mai mică pondere o au terenurile ocupate cu fâneţe, acestea reprezentând 11 hectare.

Terenurile degradate au o suprafaţa de aproximativ un hectar.

Fondul locativ

Comuna Tomșani integrează în componenţa sa teritorială zone distincte ca localizare geografică, dar unitare din punct de vedere al concepției administrative: Tomșani, Loloiasca, Magula, Sătucu și cartier rezidenţial construit în satul Sătucu.

Fondul locativ al comunei cuprinde 1.622 locuinţe, reprezentând 0,4% din fondul locativ al judeţului Prahova în anul 2020. Din total, 1.621 de locuinţe sunt în proprietate privată.

În perioada 2000 – 2020, fondul locativ al localităţii a crescut simţitor, cu 126 de locuinţe, însemnând o creștere de 7,77%, în anul 2020, faţă de anul de bază 2000.

Evoluţia numărului de locuinţe în comuna Tomșani

Forma de proprietate/Anul 2000 2005 2010 2015 2020
Total 1496 1583 1589 1628 1622
Proprietate privată 1492 1580 1586 1627 1621

Comparativ cu anul de bază, 2000, suprafaţa locuibilă a crescut de la 53873 mp la 62809 mp. Suprafaţa medie locuibilă extinsă, din locuinţele existente din comuna Tomșani, indică faptul că majoritatea locuinţelor construite în comună sunt de tipul caselor/construcţiilor individuale.

Suprafaţa construită locuinţe - evoluţie


Fonduri/Anul 2000 2010 2015 2020
Total 53873 58719 61599 62809
Din fonduri publice 161 56 54 54

Numărul de locuinţe terminate se datorează dezvoltării în comuna Tomșani a infrastructurii, fie că vorbim de rețeaua de drumuri, fie de rețelele de utilități.

Familiile tinere au fost încurajate să rămână în comună, să-și construiască aici locuinţa, având condiţii apropiate cu cele urbane, dar la preţuri mult diminuate.

Condiţii de locuire. Grad de racordare la utilităţi

Apă potabilă

Comuna dispune în prezent de un sistem de alimentare cu apă potabilă centralizat de 18,8 km lungime și de 2 km aducţiune, estimându-se că până în anul 2022 aceasta va crește.

Evoluţie lungime reţele de alimentare cu apă potabilă (km)

An 2015 2020
Lungime reţea apă 16.8 km 18.8 km
Cantitate de apă distribuită 12.000 mc 23.000 mc

Dezvoltarea centrelor populate implică creșterea gradului de confort al populaţiei și consumul unor cantităţi sporite de apă. În ultimii ani, în perioada de vară, și din cauza dezvoltării imobiliare rapide a localităţii, se produc întreruperi ale alimentării cu apă. Se are în vedere realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă din surse alternative, pentru evitarea unor astfel de întreruperi.

Administraţia locală își propune extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în satele Magula – 4960 ml, Sătucu – 780 ml, Tomșani – 530 ml. Magula 4955ml.

Canalizare

În prezent, în comuna Tomșani au loc lucrări de realizare a rețelei de colectare și epurare a apelor uzate. Acest proiect a început în anul 2018 și are o valoare de 22.281.645 lei, și are termen de finalizare în luna iunie 2022, fiind cel mai costisitor proiect al administraţiei locale.

Apele uzate menajere provenite de la gospodării sunt colectate și individual, în fose vidanjabile, puţuri absorbante sau latrine uscate.

Gaze naturale

Alimentarea cu gaze a comunei Tomșani se realizează prin conducte de presiune redusă. Reţeaua de conducte de distribuţie gaze inclusiv branșamentele sunt amplasate numai în domeniul public cu respectarea distanţelor minime stabilite de lege.

Evoluţie lungime reţele de alimentare cu gaze naturale (km)

Lungime reţea / Ani 2010 2015 2020
Lungime reţea gaze 21.9 34,2 35

Gaze naturale distribuite după destinaţie (mc)

An/ MC consumaţi 2010 2015 2020
Total consum 320297 273348 336235
Pentru uz casnic 156003 142110 170129

Energie electrică

Comuna Tomșani este în prezent complet electrificată. Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrică este de 26,1 kilometri.

Dotările tehnico-edilitare se găsesc pe toată suporafaţa comunei. Zonele mai nou dezvoltate beneficiază doar de reţele electrice, gaze și fose septice, iar majoritatea locuinţelor dispun de puţuri forate care asigură apa curentă, foarte puţine având canalizare și apă de la reţeaua localităţii.

Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de o serie de reţele de transport a energiei electrice și repartiţie.

Reţeaua de joasă tensiune este de tip aerian cu distribuţie radială. Ea este destinată alimentării consumatorilor casnici, celorlalţi consumatori (unitătile economice și sectorul tertiar), precum și reţelei de iluminat public.

Pozarea reţelei de joasă tensiune este realizată pe stalpi de beton, destinaţi acestui tip de reţea. Acești stâlpi sunt utilizaţi și pentru circuitele de iluminat public.

Alimentarea reţelelor de distribuţie de joasă tensiune se face din posturile de transformare de tip aerian.

Reţeaua de iluminat public este realizată cu lămpi cu led.