PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2012

Hotărâre privind acordul pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului în suprafață de 179 m.p. situat în extravilanul satului Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova, tarlaua nr.2, parcela nr.50 per 70, număr cadastral-carte funciară 20600
(01-2012) Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova", a principalililor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova"
(02-2012) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2011
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2012
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de alimentare cu apa, comuna Tomșani-Stație de pompare"
(06-2012) Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de alimentare cu apa, comuna Tomșani-Stație de pompare"
Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10 iunie 2012 în Consiliul Local al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind declararea Consiliului local Tomșani, județul Prahova ca legal constituit
(06-2012) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tomșani
Hotărâre privind modificarea art 5 din HCL 3 din 31.01.2012 privind aprobarea SF aferent "Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud Prahova"
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică, cu un avocat
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare și atribuirea denumirii unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tomșani
Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomșani
Hotărâre privind aprobarea închirierii căminelor culturale pentru diferite evenimente și stabilirea tarifului pentru închiriere
Hotărâre privind aprobarea mutarii activității cabinetelor medicale din Dispensarul Magula în clădirea nouă a Primariei Tomșani, pe perioada lucrărilor de reabilitare a dispensarului
Hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii venitului minim garantat"
Hotărâre privind aprobarea "Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com Tomșani Jud Prahova"
Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr 42 din 27.11.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com Tomșani
(08-2012) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani
Hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a Bălții Magula
Hotărâre privind organizarea manifestării cultural-artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI"
Hotărâre privind atribuirea unui spațiu pentru desfășurarea activității concesionarului Serviciului public de alimentare cu gaze naturale
(09-2012) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Jud Prahova în vederea realizării obiectivului "Sistem de alimentare cu apă"
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani
Hotărâre privind modif Hot. nr. 20 din 30.08.2012 privind organizarea manifestării cultural artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI"
(09-2012) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani
Hotărâre pentru modif. Hot. 16 din 23.07.2012 privind aprobarea organizării rețelei școlare
Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligațiilor ce revin executantului SC Atm Construct
Hotărâre privind aprobarea nr de posturi pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru pers cu handicap grav pt anul 2012
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Consiliul de admnistrație al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan
(10-2012) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com Tomșani
Hotărâre privind transmiterea către Consiliul de admin al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan a imoblielor în care se desf activit de înv preuniv public
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al com Tomșani în domeniul privat al com Tomșani a unor imobile-terenuri
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al primului supleant din lista USL
Hotărâre privind abilitarea Primarului comunei Tomșani de a chema în judecată pe fostul primar Potocea Ilie
Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul com Tomșani
(11-2012) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani
(12-2012) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
(12-2012) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani