PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2016

Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2016
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat ptr 2016
Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Tomșani
Hotărâre privind inițierea elaborării PUZ-Schimbare de destinație teren
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani, judetul Prahova cu alte autorități locale, instituții si reprezentanți ai sectorului privat în vederea constituirii "Grupul local de acțiune locală" pentru gestionarea fondului piscicol, numit FLAG ISTRIȚA
Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2015 pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului "Inființare rețea de canalizare comuna Tomșani, județul Prahova", precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019
Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier al domnului Ciobanu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2016
Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale și a casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță și de soluționare a situațiilor identificate
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral și a Regulamentului privind organizarea pășunatului pe pășunile proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind inițierea procedurii de închierere prin licitație publică a suprafeței de 212,41 ha pășune proprietate privata a Comunei Tomșani, județul Prahova
(01-2016) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului local nr.61 din 20-11-2015 privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani
Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public "Împrejmuire teren și amenajare spațiu de recreere și spațiu de joacă pentru copii la Grădinița cu program normal Magula-Tomșani" și "Racordare permanentă la conducta de gaze SNT Transgaz Valea Călugărească"
Hotărâre privind aprobarea PUZ-rectificare limită intravilan
Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii lămpilor de iluminat demontate în urma modernizării sistemului de iluminat public și scoaterea din funcțiune a acestora
Hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare în 67 de loturi a imobilului-teren situat în intravilanul satului Sătucu, nr cadastral 21448, T19, P168, în suprafață de 60000 mp, proprietate privată a Comunei Tomșani
Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind declararea Consiliului local Tomșani, județul Prahova, ca legal constituit
(04-2016) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
(01-2016) Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tomșani
Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consilului local Tomșani
(01-2016) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016
(01-2016) Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al localității Tomșani
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil teren proprietate privata a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea Listei terenurilor disponibile, proprietate privata a comunei Tomșani, care pot fi atribuite tinerilor în baza Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru folosirea terenului de sport din cadrul spațiului de recreere din satul Magula
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a imobilului-teren "Balta Loloiasca", proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
(01-2016) Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local
Hotărâre privind aprobarea PUZ-Schimbare de destinație teren S de 2700m.p., din zona mixtă în zonă instituții și servicii
Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în vederea stabilirii sediului social al grupului de Acțiune Locală "Valea Budureasca"
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Alecu Georgiana-Roxana
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Focșa Daniel
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Cosma Cristian-Marian
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Amarghioali Ioana
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Stoica Ionuț-Alin
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Soare Laurențiu
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Păun Costin-Daniel
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Popescu Mioara
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Rădulescu Marian-Adrian
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Sălcianu Gina-Mădălina
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Soare Constantin-Emilian
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Constantin Diana-Luminița
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Duțu Constantin
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Stanciu Vasile
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Zamfir Florentina-Elena
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului David Liviu-Marian
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Burlacu Mihai-Claudiu
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Sălcianu Laurențiu-Mihai
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Duțu Viorel-Marian
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Sălcianu Alina-Maria
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Tudorache Cristian
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016-August
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni (August)
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generala a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"
Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 95 m.p., de la S.C.Arbatin S.R.L. la domnul Marin Constantin, ca urmare a trasmisiunii dreptului de proprietate asupra imobilului-construcție spațiu comercial cu număr cadastral 534
Hotărâre prind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Judetul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public "Lucrări de reabilitare termică și igienizare a Școlii Gimnaziale Prof.Dinu Mihail-Dan-Tomșani" și "asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani, Magula"
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016-Septembrie
Hotărâre privind transformarea funcției publice "referent clasa III asistent" în "inspector clasa I debutant" la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale "Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomșani
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a imobilului "W.C. școala Loloiasca" în vederea demolării și scoaterii din funcțiune a acesteia
Hotărâre privind aprobarea editării publicației locale "Gazeta de Tomșani"
Hotărâre privind atestarea la domeniul public al comunei Tomșani a suprafeței de teren de 6772 m.p., situat în extravilanul satului Loloiasca, tarlaua 9, din parcela 107
Hotărârea 72 din 2016 privind validarea dispoziției nr.314 din 30.09.2016 emisă de Primarul comunei Tomșani, privind majorarea bugetului local...
Hotărârea 73 din 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială...
Hotărârea 74 din 2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 75 din 2016 privind aprobarea Înțelegerii de Înfrățire și Colaborare între comuna Tomșani, județul Prahova din România și comuna Băiuș, Raionul Leova din Republica Moldova
Hotărârea 76 din 2016 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și a locurilor publice în care contravenienții vor presta servicii în folosul comunității
Hotărârea 77 din 2016 privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață de 1000 m.p. situat în tarlaua nr.18...
Hotărârea 78 din 2016 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 doamnei Popescu Mioara
Hotărârea 79 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 80 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 81 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 82 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 83 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 84 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 85 din 2016 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a comunei Tomșani
Hotărârea 86 din 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016
Hotărârea 87 din 2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare termică..."
Hotărârea 88 din 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...
Hotărârea 89 din 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Tomșani
Hotărârea 90 din 2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință