PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2024

31 18.04.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2024 privind concesionarea directă a spaţiului cu destinaţie de cabinet medical din satul Loloiasca, pentru medicină de familie (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2962 din 18.04.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2963 din 18.04.2024,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 31 din 18.04.2024 privind constatarea încetării

Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care s-a desfăşurat

activitatea Cabinetului Medical Individual Dr. Oancea Luiza, la data decesului medicului de familie

titular,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40 din 08.07.2014 privind însuşirea inventarului care

alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, nr. crt. 1 din Anexă

18.04.2024 Hotărâre PDF!
30 16.04.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2024 privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 4679 din 22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care s-a desfăşurat activitatea Cabinetului Medical Individual Dr. Oancea Luiza, la data decesului medicului de familie titular (Proiect PDF!)

vând în vedere:

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2870 din 16.04.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2871 din 16.04.2024

18.04.2024 Hotărâre PDF!
28 12.04.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2024 (Proiect PDF!) 18.04.2024 Hotărâre PDF!
27 12.04.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 27 din 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul APEI Prahova" retragerea Comunei Puchenii Mari din asociaţie (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 2772 din 12.04.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2773 din 12.04.2024,

- Adresa nr. 545 din 08.04.2024 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Apei Prahova", prin care solicită adoptarea unei hotărâri a consiliului local acordare a unui mandat

a reprezentantului său pentru a vota retragerea comunei Puchenii Mari din asociaţie,

- H otărârea nr. 27 din 05.04.2024 a Consiliului local Puchenii Mari prin care se aprobă retragerea Comunei

Puchenii Mari din Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova",

- Prevederile art. 12, alin( 2), alin.( 5) litera "d", alin.( 16) alin.( 2) litera "j" şi art. 21 alin.( 1) din Statutul

Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova",

18.04.2024 Hotărâre PDF!
26 12.06.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2770 din 12.04.2024,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2771 din 12.04.2024

18.04.2024 Hotărâre PDF!
25 28.03.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 25 din 2024 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea revocării Hotărârii AGA nr. 11 din 25. l 0.2023 şi pentru a vota respingerea Rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii acth1ităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal în zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi, 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019-1576 din 19.02.2019, pentru neplata redevenţei conform contractului (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 2318 din 28.03.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2319 din 28.03.2024,

-Adresa nr. 2161 din 25.03.2024 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru

Managementul Deşeurilor Prahova·· prin care solicită mandat special cu drept de vot din partea asociaţilor pentru

revocarea hotărârii Adunării Generale nr. 11 din 25.10.2024 prin care a fost aprobat Angajamentul de plată pentru

eşalonarea redevenţei -operatorului United Waste Solutions SRL (fosta Rosal Grup) şi mandat special cu drept de

vot pentru rezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi

transfer a deşeurilor municipal în zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi, 5-Vălenii de Munte Munte nr. 259/18.02.2019 -

I 576/19.02.20 I 9,

29.03.2024 Hotărâre PDF!
24 22.03.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2024 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2023 și a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate fizic și moral (Proiect PDF!) 29.03.2024 Hotărâre PDF!
23 22.03.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi pentru alte situaţii deosebite (Proiect PDF!)

vând în vedere :

-Referatul de aprobare înregistrnt sub nr. 2 I 63 din 22.03.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2164 din 22.03.2024,

29.03.2024 Hotărâre PDF!
22 04.03.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2024 privind aprobarea participării Comunei Tomşani în cadrul programului de finanţare derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024 - ,,RABLA PLUS" (Proiect PDF!) -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1686 din 04.03.2024, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. I 687 din 04.03.2024, -Ordinul nr.179/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transpo1turi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024; -A1t. III alin. (2) litera "d" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare 08.03.2024 Hotărâre PDF!
21 16.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul APEI Prahova" retragerea Comunei Ceptura din asociaţie (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 1232 din

16.02.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1236 din 16.02.2024,

-Adresa nr. 296 din 16.02.2024 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Jntercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin care solicită adoptarea unei hotărâri a

consiliului local acordare a unui mandat a reprezentantului său pentru a vota retragerea comunei Ceptura

din asociaţie,

-Hotărârea nr. 51 din 21.12.2023 a Consiliului local Ceptura prin care se aprobă retragerea

Comunei Ceptura din Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei

Prahova",

- Prevederile art . . 12, alin (2), alin. (5) litera "d", alin. ( 16) alin. (2) litera "j" şi art. 21 alin. (]) din

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul ApeiPrahova

27.02.2024 Hotărâre PDF!
19 16.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de atribuire, prin licitaţie publică, a contractelor de închiriere a suprafaţelor de pajişti proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, rămase nealocate prin procedura de atribuire directă (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1214 din 16.02.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1215 din 16.02.2024,

-Amenajamentul pastoral şi Regulamentul privind organizarea păşunatului pe păşunile proprietate

privată a comunei Tomşani,judeţul Prahova,

-Ordinul Prefectului Judeţului Prahova nr. 228/20 I O privind trecerea în proprietatea privată a

comunei Tomşani, judeţul Prahova, a suprafeţei de 212,4 ha izlaz comunal,

-Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani nr. 27/25.04.2023 privind închirierea prin

atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova,

29.03.2024 Hotărâre PDF!
18 16.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea de canalizare pe strada Tineretului, Comuna Tomşani" (Proiect PDF!) Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1211 din 16.02.2024, -Rapo11ul de specialitate înregistrat sub nr. 1212 din 16.02.2024, Analizând Documentaţia tehnică, Devizul General şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere retea de canalizare pe strada Tineretului, Comuna Tomşani", întocmilă de SC Global Routes Expe11 SRL, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 10280/20.12.2023 27.02.2024 Hotărâre PDF!
17 15.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2024 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani În Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2023 (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1198 din 16.02.2024,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1201 din 16.02.2024,

În conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) şi art. 11 alin. (4) litera "e" din Anexa nr.

6- Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale

ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare,

27.02.2024 Hotărâre PDF!
16 15.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2024 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Nedelcu Georgian-Cristian (Proiect PDF!) Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1197 din 16.02.2024, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1199 din 16.02.2024, -Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 48 din 24.08.2022 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Nedelcu Georgian-Cristian, • Art. 20 litera "g" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală • Anexa nr. 1, art. 4, punctul 4.1 O din Contractul de comodat - Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 27.02.2024 Hotărâre PDF!
15 01.02.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea 15 din 2024 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova nr. 10 din 29.01.2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!)

-Referatul de aprobare înregistrat sub m. 796 din 01.02.2024,

-Rapo11ul de specialitate îmegistrat sub nr. 797 din 01.02.2024,

Analizând:

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 10/29.01.2021 privind atribuirea de denumiri străzilor

de pe teritoriul administrativ al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi aprobarea Nomenclatorului stradal

al comunei Tomşani,judeţul Prahova,

-Extrasul din Planul urbanistic general al comunei Tomşani, judeţul Prahova-încadrarea în

teritoriu,

-Extrasul de carte funciară nr. 23799 pentru informare privind imobilul-teren intravilan

localitatea Magula, Strada Mihai Viteazul, judeţul Prahova, DS 1912,

-Extrasul de ca11e funciară nr. 23780 pentru info1mare privind imobilul-teren parţial intravilan

localitatea Magula, judeţul Prahova, DJ 146, tronson între Pârâu Valea Războiului şi DN 1 D,

-Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 10/29.01.2021 - Nomenclatorul stradal al

comunei Tomşani, care conţine denumirile tuturor străzilor din unitatea administrativ-teritorială, din

care rezultă că « Strada Mihai Eminescu » are corespondent la pagina 6, nr. c11. 60,

02.02.2024 Hotărâre PDF!
14 26.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027 (Proiect PDF!) -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 673 din 26.01.2024, -Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu • Adriana-Georgiana, înregistrat sub nr. 674 din 26.01.2024, - Art. 4 litera« d » Anexa 7/03 nr. crt. 534 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, - Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr. 84/1 O.O 1.2024 şi nr. 159/22.01.2024, - Decizia nr. 8/08.01.2024 a Inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, - Solicitarea nr. 67/2024 a Şcolii Gimnaziale « Prof. Dinu Mihail-Dan» de aprobare a bugetului unităţii de învăţământ, - Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomşani la data de 29.12.2023, - Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 09.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2023, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi 02.02.2024 Hotărâre PDF!
13 23.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţa ordinară convocată pentru data de 26.01.2024 şi va exercita pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 616 din 23.01.2024,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 617 din 23.01.2024,

- Înştiinţarea înregistrată sub nr. 614 din 23.01.2024, prin care domnul Adam Adrian-Lucian,

ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 1

din 03 .O 1.2024, comunică faptul că nu poate participa la această şedinţă,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 1 din 03.01.2024 privind alegerea domnului Adam

Adrian-Lucian în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni,

În baza prevederilor :

- art. 123 alin. (3) şi art. 137 alin. (2) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- m1. 11 alin. (3) şi ai1. 22 alin. (2) şi alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare

a Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, revizuit, aprobat prin Hotărârea Consiliului

local Tomşani nr. 72 din 30.10.2029, completat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 12 din

25.03.2020,

26.01.2024 Hotărâre PDF!
12 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2024 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Tomșani, județul Prahova, în anul 2024 (Proiect PDF!) 26.01.2024 Hotărâre PDF!
11 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea 11 din 2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!)

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 481 din 19.01.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 490 din 19.01.2024,

Văzând Hotărârea nr. 79 din 15. I 1.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului comunei Tomşani şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de

specialitate al P1imarului comunei Tomşani şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului

local,

26 Hotărâre PDF!
10 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2024 (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 480 din 19.01.2024,

-Rapo11ul de specialitate înregistrat sub nr. 489 din 19.01.2024,

-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor. înregistrat sub nr. 474 din I 9.01.2024,

Văzând Hotărârea nr. 79 clin 15. I 1.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului comunei Tomşani şi aprobarea Organigramei şi Statului ele funcţii pentru aparatul de

specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului

local,

26.01.2024 Hotărâre PDF!
9 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2024 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului administratorului drumului şi Autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice din comuna Tomşani şi care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor, aleilor, etc., terenurilor de sport precum şi spaţiilor verzi (Proiect PDF!)

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 479 din 19.01.2024,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal cu atribuţii în domeniul

urbanismului, înregistrat sub nr. 488 din 19.01.2024,

În baza prevederilor:

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constrncţii, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările

ulterioare,

-Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

-Ordonanţa Guvernului nr. 7 I /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare

26.01.2024 Hotărâre PDF!
8 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2024 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 21737 în suprafaţă de 700 mp intravilan sat Sătucu, proprietate privată a Comunei Tomşani, atribuit m baza Legii nr. 15 din 2003 pentru construirea unei.locuinţe domnului Stall Marian, proprietarul construcţiei (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 478 din 19.01.2024,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 487 din 19. O1 .2024,

- Cererea înregistrată sub nr. 9546 din 22.11.2023 prin care domnul Stan Marian

solicită cumpărarea terenului cu număr cadastral 21737 atribuit în baza Legii nr. 15/2003 pe

care se află construcţia cu destinaţia de casă de locuit,

-Contractul de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 3465 din

09.11.2018 la Biroul Individual Notarial Ioniţă Aristiţa Adina,

-Autorizaţia de construire nr. 87 / l 0.06.2019 şi Procesul verbal de recepţie la

tenninarea lucrărilor nr. 7582 din 23.11.2020,

- Raportul de evaluare IN/2024 înregistrat sub nr. 318 din 15.01.2024 întocmit de

expert evaluator autorizat ANEVAR Iliescu Adriana Elena -posesor al Legitimaţiei nr. 13296

valabilă pentru anul 2024, pentru imobilul - teren în suprafaţă de 700 mp, situat în comuna

Tomşani, sat Loloiasca, Sătucu număr cadastral/carte funciară 21737, proprietate privată a

comunei Tomşani judeţul Prahova,

- Hotărârile Consiliului local Tomşani nr. 40/2014 privind însuşirea Inventarului

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, poziţia nr. 61

din Anexă şi 23/2016 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare în 67 de

loturi a imobilului-teren situat în intravilanul satului Să trucu, nr. cadastral 21448, T 19, P 168,

în suprafaţă de 60000 mp, proprietate privată a Comunei Tomşani,

- Extrasul de carte funciară pentru imobilu l -teren cu numărul cadastral 2173 7,

26.01.2024 Hotărâre PDF!
7 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2024 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2024 (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 477 din 19.01.2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 486 din l 9.01.2024,

În confonnitate cu prevederile :

-An. 22 lit. "d " şi art. 24 lit. "d •• din O.U.G. 2 l/2004 privind Sistemul naÄional de management al

situaÄiilor de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;

-Art. 24 lit. "d''şi art. 25 lit.''b., din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă. cu modificările şi

completările ulterioare

-Ordinului MIRA nr. 509S3 /16.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare referitor la

avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare;

-Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentn.1 aprobarea repartizării principalelor funcÄi i de sprijin pe

care le asigură ministerele. celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind prevenirea si

gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-Hotărârii Guvernului nr. I 040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse

umane. materiale şi financiare pentru gestionarea situa1iilor de urgenţă şi Hotărârii Guvernului nr. I 491 /2004

privind aprobarea Regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atribuţiile functionale şi dotarea CLSU

şi a centrelor operative;

26.01.2024 Hotărâre PDF!
5 19.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2024 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartiza rea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor de incluziune pentru anul 2024 (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 475 din 19.0J.2024,

-Raportul de specialitate înt.ocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 484 din 19.01.2024

26.01.2024 Hotărâre PDF!
4 18.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2024 privind aprobarea solicitării finanţării cheltuielilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 425 din 18.01 .2024,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 426 din 18.01.2024,

-Hotărârea Consiliului Local nr. 5/26.01 .2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii

Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

acestuia până la data de 31.12.2024.

Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru

actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei

Tomşani. judeţul Prahova,

-Contractul de prestări servicii nr. 3678/26.05.2021 încheiat cu SC Orizont Vector SRL,

având ca obiect ctualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism

aferente comunei Tomşani.judeţul Prahova,

-Adresa Consiliului Judeţean Prahova nr. 1316/15.01.2024 înregistrată la Primăria Tomşani

sub nr. 364/16.01.2024,

19.01.2024 Hotărâre PDF!
3 15.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2024 privind aprobarea realizării activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin Serviciul de amenajare a teritoriului şi urbanismului constituit în cadrul Filialei Judeţene Prahova a Asociaţiei Cornunelor din România şi însuşirea Acordului cadru de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanismului (Proiect PDF!) Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 342 din I 5.01.2024; A vând în vedere Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 343 din 15.01.2024; Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală; -Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea; -Urmărind facilitarea asigurării activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficienta si colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati; 19.01.2024 Hotărâre PDF!
2 05.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2024-2025, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 118 din 05.0 l.2024,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 119 din 05.01.2024,

- Adresa nr. 8666 din I 9.12.2023, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 28 din

04.01.2023 prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova comunică Avizul conform pentru

organizarea reţelei şcolare în anul şcolar 2024- 2025 la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova,

precum şi Adresa nr. 1940 din 15.12.2023 a Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail- Dan" sat Magula,

comuna Tomşani, privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propusă pentru anul

şcolar 2024-2025,

09.01.2024 Hotărâre PDF!
2 12.04.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ()

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2777 din 12.04.2024,

-Rap011ul de specialitate înregistrat sub nr. 2778 din 12.04.2024,

-Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07.2021 p1ivind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea

lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de

scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 60/25.10.2021 privind aprobarea depunerii cereiii de finanţare

plin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare

şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova",

-Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 07.06.2023 p1ivind aprobarea documentaţiei de avizare a

lucrărilor de intervenţii, revizuită, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general

actualizat pentru obiectivul de investiţii „Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-a lungul

diurnului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul

naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate

de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

18.04.2024 Hotărâre PDF!
1 04.01.2024 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2023, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenți (Proiect PDF!) Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 50 din 04.01.2023 , -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51 din 04.01.2024, -Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 29.12.2023, În baza prevederilor : - art. 58 din Legea nr. 263/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, - Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, În temeiul art. 129 alin. (2) litera "b", alin. (4) litera "a", art. 139 alin. (3) litera "a" şi art. 196 alin. (1) litera "a" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 09.01.2024 Hotărâre PDF!