PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2022

32 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2022 privind mandatarea domnului Pelin Mihai-Florin, reprezentantul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în şedinţa AGA, modificarea sau actualizarea şi revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin încheierea de acte adiţionale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3427 din 19.04.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3428 din 19.04.2022, întocmit de
administratorul public al comunei Tomşani,
- Adresa nr. 376 din 13.04.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin care se solicită emiterea unei hotărâri de
consiliu local pentru acordare mandat special reprezentantului UA T, pentru a vota în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova" modificarea /actulizarea şi revizuirea Statutului şi Actului Constituitiv ale ADI
"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"
28.04.2022 Aici !
31 28.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului FILIPESCU TIBI-ANDREI (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3410 din 19.04.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3411 din 19.04.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,
28.04.2022 Aici !
30 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii la nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 50 exemplare de nuc (Juglans regia) şi a unui exemplar de plop tremurător (Populus tremula) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3404 din 19.04.2022 ;
- Raportul de specialitate întocmit de inspector principal Tudorache Irina - compartiment urbanism,
înregistrat sub nr. 3405 din 19.04.2022;
- Autorizaţia nr. 86 din 15.03.2022 eliberată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova
- Adresa nr. 1123 din 06.04.2022 transmisă de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, prin
care transmit acordul privind scoaterea de sub regimul de protecţie, precum şi scoaterea din evidenţele
primăriei şi din Lista arborilor cu valoare deosebită din judeţul Prahova , a grupului de 50 şi a plopului
tremurător ;
- Art. 17 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
28.04.2022 Aici !
29 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3398 din 19.04.2022, întocmit de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3399 din 19.04.2022, întocmit de inspectorul din
cadrul Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specilaitate al
Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova,
- Adresa nr. 4830 din 28.03.2022 prin care Instituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică
numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2022,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor
publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 52 din 23.09.2021 privind transformarea funcţiei
publice vacante "referent, clasa III, grad profesional superior" în "inspector clasa I, grad profesional
debutant" la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tomşani,
- Dispoziţia emisă de Primarul comunei Tomşani nr. 45 din 23.03.2021 privind
menţinerea în funcţia publică deţinută, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Cernat
Elisabeta, funcţionar public la Compartimentul agricultură, până la data de 30.04.2022, de la
această dată funcţia publică devenind vacantă
28.04.2022 Aici !
28 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3393 din 19.04.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3394 din 19.04.2022
28.04.2022 Aici !
27 30.03.2022 Consilierii locali Adam Elena, Drăguşoiu Dumitru, Veselu Georgiana-Alina, Adam Adrian-Lucian şi Mandache Ionuţ Proiect de hotărâre 27 din 2022 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul satului Loloiasca (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2585 din 24.03.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2586 din 24.03.2022
30.03.2022 Aici !
26 24.032022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2579 din 24.03.2022;
-Raport de specialitate nr. 2580 din 24.03.2022, întocmit de compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comune Tomşani, judeţul Prahova
30.03.2022 Aici !
25 23.03.2022 Viceprimar Adam Elena Proiect de hotărâre 25 din 2022 privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite stabilite de lege (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2573 din 23.03.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2574 din 23.03.2022
30.03.2022 Aici !
24 23.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 2567 din 23.03.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 2568 din 23.03.2022,
-Necesitatea includerii în Lista de investiţii pe anul 2022, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local Tomşani nr. 18/28.02.2022, a obiectivului « Creşterea eficien ţei energetice, reducerea riscului la
incendiu, ameliorarea calităţii aerului interior pentru sediul administrativ al Consiliului local Tomşani »,
precum şi alocarea sumei necesare efectuării cheltuielilor iniţiale
30.03.2022 Aici !
23 18.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STANCIU FLORENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2413 din 18.03.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2414 din 18.03.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.20 I 6 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
30.03.2022 Aici !
22 14.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit În baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Rădulescu-Nuţă Georgiana-Andreea (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2245 din 14.03.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2246 din 14.03.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 14 din 27.02.2018 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Rădulescu-Nuţă
Georgiana-Andreea,
30.03.2022 Aici !
21 21.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1653 din 21.02.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 1654 din 21.02.2022,
-Decizia Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.
158/18.02.2022,
28.02.2022 Aici !
20 17.02.2022 Consilier Veselu Georgiana-Alina Proiect de hotărâre 20 din 2022 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna Tomşani, județul Prahova, pentru achitarea unor servicii medicale nedecontate de CNAS (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
19 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1469 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1470 din 15.02.2022,
-Adresa nr. 577 din 09.02.2022 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrată la Primăria
comunei Tomşani sub nr. 1450 din 15.02.2022, prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului
local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din
instituţiile publice de învăţământ preuniversitar
28.02.2022 Aici !
18 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2022 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1463 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1464 din 15.02.2022
28.02.2022 Aici !
17 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1457 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1458 din 15.02.2022,
- Referatul de admitere (alipire imobile) nr. 8680 din 25.01.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
!mobilară Prahova pentru imobilele nu numerele cadastrale 21708 şi 23908 şi Extrasul de plan cadastral de
carte funciară pentru imobilul cu număr cadastral rezultat 23980 situat în intravilanul satului Sătucu Tl 9,
parcela P168, proprietate privată a Comunei Tomşani
28.02.2022 Aici !
16 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2022 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1451 din 15.02.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1452 din 15.02.2022,
- Solicitarea nr. 266855 din 27.01.2022 transmisă de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova
înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 1366 din 11.02.2022;
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
28.02.2022 Aici !
15 08.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1227 din 08.02.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 1228 din 08.02.2022,
-Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.
11/05.01.2022, nr. 44/12.01.2022, nr. 91/31.01.2022 , nr.111/03.02.2022 şi 121/07.02.2022 ,
-Solicitarea unităţii subordonate « Şcoala gimnazială Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula,
comuna Tomşani,judeţul Prahova, înregistrată sub nr. 196 din 04.02.2022,
- Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomşani la data de 31.12.2021
11.02.2022 Aici !
14 08.02.2022 Consilier Sălcianu Ovidiu Proiect de hotărâre 14 din 2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
13 08.02.2022 Consilier Sălcianu Ovidiu Proiect de hotărâre 13 din 2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru susținerea familiei (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
12 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 607 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate al administratorului public al comunei Tomşani, nr. 608 din 20.01.2022,
-Adresa nr. 99/06.01.2022 şi Adresa nr. 598/20.01.2022 transmise de Asociaţia de Dezvoltare
Intercom unitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova", prin care se solicită emiterea unei
hotărâri de consiliu local pentru acordare mandat special cu drept de vot reprezentantului UAT, pentru a vota în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul
Deşeurilor Prahova" modificarea art. 21 şi art. 22 din Statutul Asociaţiei
28.01.2022 Aici !
11 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a im obilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 614 din 20.01.2022 prin care Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova propune trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul
privat al comunei Tomşani a împrejmuirii de la şcoala Loloiasca, aflat în stare av ansată de
degradare, în vederea demolării şi scoaterii din funcţiune,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 615 din 20.01.2022, întocmit de inspectorul
din cadrul Compartimentului urbanism,
-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tornşani, judeţul
Prahova, Hotărârea Consiliului local nr. 39/2014, nr. crt. 77 din Anexă,
-Procesul verbal înregistrat sub. 613 din 20.01.2022, întocmit de Comisia specială pentru
întocmirea şi reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului
privat al comunei Tomşani, constituită prin Dispoziţia nr. 44 din 23.03.2021 emisă de Primarul
comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Extrasul de carte funciară pentru informare pentru imobilul cu număr cadastral 20512
28.01.2022 Aici !
10 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului CONSTANTIN ANDREI-RAPHAEL (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 579 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 580 din 20.01.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,
-Analizând dosarul înregistrat sub nr. 178 din 10.01.2022,
28.01.2022 Aici !
9 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 573 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 574 din 20.01 .2022,
- Văzând Hotărârea nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri
ale Consiliului local Tomşani
28.01.2022 Aici !
8 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 568 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 569 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
7 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 652 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 563 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
6 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 537 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 556 din 20.01.2022,
28.01.2022 Aici !
5 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2022 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 550 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 551 din 20.01.2022,
28.01.2022 Aici !
4 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu Primarul comunei Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 544 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 545 din 20.01.2022,
-Decizia nr. 2674 din 20.12.2021 emisă de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova prin care domnul Ţapu Iulian este numit, ca urmare a promovării concursului, în funcţia de Dirctor al Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, începând cu data de 17. O 1.2022
28.01.2022 Aici !
3 28.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 538 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 539 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
2 04.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2021, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 52 din 04.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53 din 04.01.2022 ,
-Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2021
07.01.2022 Aici !
1 04.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46 din 04.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47 din 04.01.2022
07.01.2022 Aici !