PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2022

93 21.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 97 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului ADAM FLORIN-CĂTĂLIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9959 din 21.12.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9960 din 21.12.2022,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003

27.12.2022 Hotărâre PDF!
96 21.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 96 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 9941 din 21.12.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 9942 din 21.12.2022,

-Hotărârile Guvernului nr. 1508/2022 şi 1510/2022 privind alocarea iunor sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi

administrativ-teritoriale, prin care comuna Tomşani a primit suma totală de 500.000 lei pentru plata

unor cheltuieli curente şi de capital,

-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 4498/20.12.2022 privind suplimentarea

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform HG nr.

1508 /2022 şi HG 1510/2022 şi Fişa cu indicatori pentru bgetul local alocaţi din unele venituri ale

bugetului de stat pe anul 2022,

22.12.2022 Hotărâre PDF!
95 15.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 95 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 9767 din 15.12.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 9768 din 15.12.2022,

-Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 4316/28.11.2022 privind Fişa cu sume şi

cote defalcate din uenle venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022,

-Fişa cu indicatori pentru bugetul local alocaţi din unele venituri ale bugetului de stat pe anul

2022, anexă la Comunicarea Directorului General al DGRFP Ploieşti nr. 8712 din 08.12.2022

19.12.2022 Hotărâre PDF!
94 14.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 94 din 2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 74 din 31.10.2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Tomşani„ aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.1.2013 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9731 din 14.12.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9425 din 05.12.2022, întocmit de inspectorul din

Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul

Prahova,

- Adresa nr. 25720 din 05.12.2022 a Consiliului Judeţean Prahova, referitoare la adoptarea Hotărârii

Consiliului local Tomşani nr. 74 din 31.10.2022 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic

General a comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

15.12.2022 Hotărâre PDF!
93 05.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 93 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9461 din 05.12.2022, întocmit de Primarul

comunei Tomşani, judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9462 din 05.12.2022, întocmit de inspectorul

din cadrul Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova

07.12.2022 Hotărâre PDF!
92 05.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 92 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9424 din 05.12.2022;

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9425 din 05.12.2022, întocmit de inspectorul din cadrul

Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

Adresa nr. 4830 din 28.03.2022 prin care lnstituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică numărul

maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2022

07.12.2022 Hotărâre PDF!
91 23.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 91 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Măgurele, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 29.11.2022 Hotărâre PDF!
90 20.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 90 din 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în vederea implementării proiectului "HUB de servicii MMSS- S11 MMSS", cod SMIS 130963 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9187 din 23.11.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9188 din 23.11.2022,

- Contractul de finanţare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul "HUB de servicii MMSS - SII

MMSS" cod SMIS 2014+ 130963,

- Adresa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2023 din 26. l 0.2022 înregistrată la Primăria

Tomşani sub nr. 8767/08.11.2022,

Luând în considerare:

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi

completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările

ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale,

29.11.2022 Hotărâre PDF!
89 22.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 89 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 9191 din 22.11.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 9172 din 22.11.2022,

-Adresa Consiliului Judeţean Prahova nr. 26740/ 17.11.2022 referitor la alocarea sumei de 26.008

lei către Comuna Tomşani pentru achitarea unor servicii de elaborare / actualizare a Planului Urbanistic

General al localităţii'

- Adresa nr. 1586/21.10.2022 înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 8191./24. l 0.2022 prin care

Şcoala Gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » solicită decontarea cheltuielilor cu naveta personalului

didactic , pentru perioada iulie-decembrie 2022

29.11.2022 Hotărâre PDF!
88 22.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 88 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii "Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, jueţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional "Anghel Saligny" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9163 din 22.11.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9164 din 22.11.2022,

Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07.2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea

lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi elemente de

scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Hotărârea Consiliului Local nr. 60/25.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin

Programul Naţional de Investiţii Anghel Swaligny" pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare şi

elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova",

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2426/15.09.2022 privind

aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora conform căruia Comunei Tomşani, judeţul

Prahova i se alocă suma de 8.400.000,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii „Execuţia de trotuare şi

elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul Prahova",

Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 108160/21.09.2022,

Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel

Saligny",

Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 95/2021,

29.11.2022 Hotărâre PDF!
86 10.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 86 din 2022 privind (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

--CRearperoeratu îln dree gsipsetrcaiatăli tsautbe înnrr.e g8i1s1tr0a td siunb 2 n5r..1 18.826062 1d ipnr i1n0 .c1a1r.e2 0d2o2m, nul Toma Gheorghe solicită

acordarea unui ajutor de urgenţă, necesar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu

înmormântarea fiicei sale, Toma Nicoleta, decedată la data de 18.11.2021,

11.11.2022 Hotărâre PDF!
85 07.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 85 din 2022 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a construcţiei ,,Clădire vestiare teren sport sat Magu la" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8717 din 07.11.2022,

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8718 din 07.11.202,;

Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului

bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova

înregistrat sub nr. 8716 din 07.11.2022;

Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana PF A,

Constatând că:

- terenul pe care este amplasată construcţia face parte din Inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniului privat al comunei Tomşani,

- construcţia "Clădire vestiare teren sport sat Magula" nu se regăseşte în Inventarul bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani şi nici în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul

privat al comunei Tomşani,

11.11.2022 Hotărâre PDF!
84 07.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 84 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 871 O din 07.11.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana, înregistrat sub nr.

8711 din 07.11.2022,

-Hotărârea Guvernului nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, prin

care Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 235.000 lei pentru cheltuieli curente şi de capital

-Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 348 din 31.10.2022 privind asocierea Judeţului Prahova cu

unele localităţi din judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public, prin care Comunei Tomşani i s-a

alocat suma de 200.000 Iei pentru realizarea obiectivului de investiţii « Extindere reţea distribuţie apă, comuna

Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova »,

-Decizia Directorului General al D.R.G.F.P. Ploieşti nr. 4097/03.11.2022

11.11.2022 Hotărâre PDF!
83 07.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 83 din 2022 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, comuna Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

A vând în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8704 din 07.11.2022;

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8705 din 07.11.2022;

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 348 din 31.10.2022 privind asocierea judeţului

Prahova cu unele localităţi din judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public, prin care

Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 200.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere

reţea distribuţie apă, comuna Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova";

11.11.2022 Hotărâre PDF!
82 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 82 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei ŢIGĂU ELENA-LUMINIŢA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8254 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8255 din 24.10.2022,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
81 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 81 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului POP A LAURENŢIU-MARIAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8248 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8249 din 24.10.2022,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.20 I 6 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
80 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 80 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IORGA MARIAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8242 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8243 din 24.10.2022,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
79 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 79 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei TUDORACHE MARI-MONALISA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8236 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8237 din 24.10.2022,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
78 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 78 din 2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8229 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8230 din 24.10.2022, întocmit de inspectorul din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, prin care se propune aprobarea

prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Local şi a Regulamentului Local de Urbanism,

- Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 privind aprobarea documentaţiei

"Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova şi a Regulamentului

Local de Urbanism », cu valabilitate de 1 O ani,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor

pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
77 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 77 din 2022 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 8223 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8224 din 24.10.2022,

-Adresa nr. 3571 din 30.09.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul

pentru Managementul Deşeurilor Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru

acordare mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul deşeurilor Prahova" ajustarea/modificarea

tarifelor serviciului de salubrizare,

- Prevederile art. 17 alin (3) lit "g" din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul

pentru Managementul Deşeurilor Prahova",

31.10.2022 Hotărâre PDF!
76 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 76 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Plopu, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8217 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8218 din 24.10.2022,

-Adresa nr. 1042 din 16.10.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Apei Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru acordare

mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare

Intercom unitară "Parteneriatul

31.10.2022 Hotărâre PDF!
75 24.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 75 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 8211 din 24.10.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 8212 din 24.10.2022,

În baza prevederilor :

-Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,

- Art. 19, art. 20 şi art. 49 alin. (4)- (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,

31.10.2022 Hotărâre PDF!
74 07.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea '74 din 2022 privind aprobarea preţului de vânzare a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7776 din 07.10.2022, întocmit de Primarul

comunei Tomşani, judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7777 din 07.10.2022, întocmit de de

inspectorul principal din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,

-Adresa DEER 211549 din 19.08.2022 a Societăţii Distribuţie Energie Electrică

România, Sucursala Ploieşti, referitoare la preluarea capacităţilor energetice de distribuţie a

energiei electrice rezultate în urma investiţiei Alimentare cu energie electrică în cartierul

rezidenţial comuna Tomşani, sat Sătucu, judeţul Prahova,

- Procesul verbal de negociere înregistrat la DEER SA - SDEE Ploieşti sub nr.

258578/03.10.2022 şi la Primăria Tomşani sub nr. 7648/04.10.2022,

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 56 din 31.08.2022 privind aprobarea

transferului prin contract de vânzare-cumpărare către Distribuţie Energie Electrică România

SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei

"Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna

Tomsani, judeţul Prahova",

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 49 din 14.09.2021 privind aprobarea

constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit, cu drept de uz şi servitute de trecere în

favoarea Distribuţie Energie Electrică România SA, pe terenul cu număr cadastral 23909 pe

care se află amplasat postul de transformare aerian, precum şi pe traseul reţelei electrice,

aferente lucrării "Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu,

comuna Tomsani, judeţul Prahova",

-Contractul de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr.

1876/11.10.2021 având ca obiect suprafaţa de teren de 323 mp situat în intravilanul comunei

Tomşani, sat Sătucu, tarlaua 19, parcela 168, nr. Cadastral 23909,

11.10.2022 Hotărâre PDF!
73 07.10.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 73 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7771 din 07.10.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7772 din 07.10.2022,

11.10.2022 Hotărâre PDF!
72 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 72 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului OPREA COSTINEL CORNEL (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7207 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7208 din 21.09.2022,

-Notificarea înregistrată sub nr. 7054 din 19.09.2022 prin care domnul Oprea Costinel Cornel

solicită să se ia act de intenţia sa de a renunţa la folosinţa terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 27 din 20.07.2022 privind atribuirea în folosinţă gratuită a

unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Oprea Costinel Cornel,

- Art. 20 litera "j" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi

repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 6.2 din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la

Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016

27.09.2022 Hotărâre PDF!
71 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea 71 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Sălcianu Cristi Iulian (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7201 din 21.09,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7202 din 21.09,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 44 din 24.08.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a

unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Sălcianu Cristi Iulian,

- Art. 20 litera "g" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi

repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinte proprietate personală - Anexa nr. 1, art. 4, punctul 4.1 O din Contractul de comodat - Anexa nr.

3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016

27.09.2022 Hotărâre PDF!
70 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre '70 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului STANCIU FLORENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7195 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7196 din 21.09.2022,

-Notificarea înregistrată sub nr. 5593 din 19.07.2022 prin care domnul Stanciu Florentin solicită să

se ia act de intenţia sa de a renunţa la folosinţa terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 20 din 30.03.2022 privind atribuirea în folosinţă gratuită a

unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Stanciu Florentin,

- Art. 20 litera "j" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi

repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 6.2 din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la

Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016

27.09.2022 Hotărâre PDF!
69 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea 69 din 2022 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „ Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani satele Sătucu, Tomşani şi Magu la, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7189 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7190 din 21.09.2022,

-Hotărârea nr. 32 din 25.06.2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii

„Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani satele Sătucu, Tomşani şi Magula, judeţul

Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului,

-Contractul de lucrări nr. 6609/29.09.2021 încheiat cu SC Elmy Construct SRL,

--Autorizaţia de construire nr. 114 din data de 19.1.2021 cu valabilitate până Ia data de 26.11.2023,

-Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3799 din data de 09.05.2022,

- Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova,

-Hotărârea nr. 50/16.12.2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare

cu apă al comunei Tomşani şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public

de alimentare cu apă al Comunei Tomşani,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
68 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 68 din 2022 privind îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţu) Prahova nr. 39 din 08.07.2014 privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7183 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7184 din 21.09.2022,

-Referatul Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Ploieşti în dosarul cu nr.

11 l 556/31.08.2022, prin care se solicită completarea unei documentaţii de înscriere în cartea

funciară a unui imobil proprietate publică a Comunei Tomşani şi se sesizează faptul că Hotărârea nr.

10/1999 care a stat la baza emiterii Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 a fost abrogată prin Hotărârea

Consiliului local nr. 39/2014, art. 2,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
67 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 67 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Oraşului Boldeşti - Scăeni, judeţu) Prahova, ca membru al asociaţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 7177 din

21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7178 din 21.09.2022,

-Adresa nr. 929 din 07.09.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul

pentru Managementul Apei Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru

acordare mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" primirea Oraşului Boldeşti

- Scăeni, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
66 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 66 din 2022 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7171din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71 72 din 21. 09 .2022,,

-Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Tomşani pe anul 2021,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
65 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 65 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 7165 din 21.09.2022

27.09.2022 Hotărâre PDF!
64 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 64 din 2022 privind aprobarea implementarea proiectului „Achiziţie utilaje pentru dotarea Compartimentului întreţinere, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7159 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7160 din 21.09.2022,

-art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;

-art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

-art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- art. 129 alin. (2) lit. b) şi d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările

ulterioare;

luând act de:

-oportunitatile de finanţare nerambursabila din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a

Grupului de Actiune Locala „Valea Budurească", asociaţie a cărei membră este şi Comuna

Tomşani, respectiv prin Masura M6/6B - - Investiţii în infrastructura locală din cadrul acestei

strategii de dezvoltare locală.

-de prevederile din Ghidul solicitantului pentru M6/6B - Investiţii în infrastructura locală.

27.09.2022 Hotărâre PDF!
63 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 63 din 2022 privind aprobarea realizării investiţiei "Construire teren minifotbal în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7153 din 21.09.2022, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7154 din 21.09.2022, Analizând Documentaţia tehnică şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire teren minifotbal în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", întocmit de SC Topinstal Proiect SRL, înregistrat la Primăria Tomşani sub nr. 6772/06.09.2022, 27.09.2022 Hotărâre PDF!
60 30.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 60 din 2022 privind aprobarea transferului prin contract de vânzare-cumpărare către Distribuţie Energie Electrică România SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6611 din 30.08.2022 întocmit de Primarul

comunei Tomşani, judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6612 din 30.08.2022 întocmit de referentul

de specialitate cadastru din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,

-Adresa DEER 211549 din 19.08.2022 a Societăţii Distribuţie Energie Electrică

România, Sucursala Ploieşti, referitoare la preluarea capacităţilor energetice de distribuţie a

energiei electrice rezultate în urma investiţiei Alimentare cu energie electrică în cartierul

rezidenţial comuna Tomşani, sat Sătucu, judeţul Prahova,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 30 din 25.06.2021 privind predarea către

Distribuţie Energie Electrică România SA a capacitaţilor energetice de distribuţie a energieie

elecetrice aferente lucrarii « Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în

satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova,

31.08.2022 Hotărâre PDF!
59 30.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 59 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta C10 -Fondul Local  şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6605 din 30.08.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6606 din 30.08.2022,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 35/26.05.2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului; -Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene Ia data de 28.10.2021; 
31.08.2022 Hotărâre PDF!
58 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 58 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru centru multifuncţional prestări servicii, domnului Mihai Geani, proprietarul construcţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6328 din 18.08.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6329 din 18.08.2022,

- Cererea înregistrată sub nr. 8503 din 08.12.2021 prin care domnul Mihai Geani

solicită cumpărarea terenului concesionat de la Consiliul Local al comunei Tomşani pe care se

află construcţia cu destinaţie de centru multifuncţional prestări servicii,

- Văzând Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 254/12.01.2022 întocmit de expert

evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana Elena -posesor al Legitimaţiei nr. 13296

valabilă pentru anul 2022, pentru imobilul - teren în suprafaţă măsurată 800 mp, rezultată în

urma lucrării cadastrale avizate de oficiul de cadastru în 16.06.2022, situat în comuna Tomşani,

sat Loloiasca, T21, P1369 şi P1370 număr cadastral/carte funciară 20512, proprietate privată a

comunei Tomşani judeţul Prahova,

- Documentaţia cadastrală şi Extrasul de carte funciară actualizat pentru imobilulteren

cu numărul cadastral 20512, în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului

Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova ,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 11/28.01.2022 privind trecerea din

domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a imobilului -

teren cu numărul cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului

Loloiasca

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 163 din 12.01.2010 încheiat între

Consiliul Local Tomşani şi SC Info Rural SA, Contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 185 din

07.09.2021 între SC Info Rural şi Mihai Geani, Actul adiţional 1 înregistrat sub numărul 9203

din 31.12.2021 la Contractul de concesiune nr.163 sin 12.01.2010,

24.08.2022 Hotărâre PDF!
57 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 57 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22100 în suprafaţă de 1056 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Pîrvulescu Mihail, proprietarul construcţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6322 din 18.08.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6323 din 18.08.2022,

- Cererea înregistrată sub nr. 3955 din 16.05.2022 prin care domnul Pîrvulescu

Mihail solicită cumpărarea terenului concesionat de la Consiliul Local al comunei Tomşani pe

care se află construcţia cu destinaţia de casă de locuit,

- Văzând Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 4410/31.05.2022 întocmit de expert

evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana Elena -posesor al Legitimaţiei nr. 13296

valabilă pentru anul 2022, pentru imobilul - teren în suprafaţă măsurată 1056 mp, rezultată în

urma lucrării cadastrale avizate de oficiul de cadastru în 12.07.2022, situat în comuna Tomşani,

sat Loloiasca, T 10, Pl 12, lot 4 număr cadastral/carte funciară 22100, proprietate privată a

comunei Tomşani judeţul Prahova,

- Documentaţia cadastrală şi Extrasul de carte funciară actualizat pentru imobilulteren

cu numărul cadastral 22100, în suprafaţă de 1056 mp, situat în intravilanul satului

Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomşani,judeţul Prahova,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/08.07.2014 privind însuşirea

Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani Prahova,

nr. crt. IO din Anexă,

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr.1400 din 10.12.1999, Autorizaţia de

construire nr. 79 din 30.12.2005,

24.08.2022 Hotărâre PDF!
56 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 56 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22099 în suprafaţă de 995 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Gurău Cristian, proprietarul construcţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6316 din 18.08.2022,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6317 din 18.08.2022,

- Cererea înregistrată sub nr. 9091 din 28.12.2021 prin care domnul Gurău Cristian

solicită cumpărarea terenului concesionat de la Consiliul Local al comunei Tomşani pe care se

află construcţia cu destinaţia de casă de locuit.

- Văzând Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 253 din 12.01.2022 întocmit de

expert evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana Elena -posesor al Legitimaţiei nr. 13296

valabilă pentru anul 2022, pentru imobilul - teren în suprafaţă măsurată 995 mp, rezultată în

urma lucrării cadastrale avizate de Oficiul de Cadastru în 05.08.2022, situat în comuna

Tomşani, sat Loloiasca, T 10, Pl 12, lot 2 număr cadastral/carte funciară 22099, proprietate

privată a comunei Tomşani judeţul Prahova,

- Documentaţia cadastrală şi Extrasul de carte funciară actualizat pentru imobilulteren

cu numărul cadastral 22099, în suprafaţă de 995 mp, situat în intravilanul satului

Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova ,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/08.07.2014 privind însuşirea

Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani Prahova,

nr. crt. 8 din Anexă,

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 3045 din 28.11.2002, Autorizaţia de

construire nr. 80/30.12.2005,

24.08.2022 Hotărâre PDF!
55 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 55 din 2022 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului cu număr cadastral 21627 în suprafaţă de 774 mp intravilan sat Tomşani, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 631 O dinl 8.08.2022 ;

- Raportul de specialitate întocmit de responsabilul achiziţii publice al comunei

Tomşani, înregistrat sub nr. 6311 din 18.08.2022;

- Documentaţia cadastrală pentru imobilul-teren cu numărul cadastral 21627;

- Raportul de evaluare nr. 252 din 12.01.2022 întocmit de expert evaluator autorizat

ANEV AR Iliescu Adriana Elena, legitimaţie nr. 13296, valabilă 2022;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 40/08.07.2014 privind însuşirea Inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani,

24.08.2022 Hotărâre PDF!
54 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 54 din 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08.1996, de la Radu Petre la Radu Elena, ca urmare a succesiunii (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6304 din 18.08.2022, - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6305 din 18.08.2022, - Cererea doamnei Radu Elena prin care solicită aprobarea preluării dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08.1996, pe care se află construcţia pe care a edificat-o împreună cu soţul său decedat Radu Petre, - Certificatul de moştenitor nr. 153 din 04.03.2021 privind succesiunea defunctului Radu Petre, privind cota de½ din construcţia realizată pe terenul concesionat de Consiliul local Tomşani, conform Actului de concesiune nr. 1206/1996, restul cotei părţi de ½ din construcţii aparţinând soţiei suprravieţuitoare, - Actul de concesionare înregistrat sub nr. 1206 din 29.08.1996, încheiat între Consiliul local Tomşani în calitate de concedent şi Radu Petre în calitate de concesionar, privind terenul în suprafaţă de 890 mp situat în intravilanul satului Magula, înscris în registrul de transcripţiuni sub nr. 1522/27.09.1996,  24.08.2022 Hotărâre PDF!
53 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 53 din 2022 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 75 din 07.01.2011 încheiat între Consiliul local Tomşani şi Achim Adrian (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6298 din 18.08.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6299 din 18.08.2022, - Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 75 din 07.01.2011 încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Achim Adrian, având ca obiect imobilul-teren« preluarea în concesiune a lotului de teren nr. 6 situat în satul Loloiasca, tarlaua 10, parcela 112, în suprafaţă de 1000 mp, în vederea construirii unei locuinţe » şi Autorizaţia de construire nr. 33 din O 1.11.2012 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire locuinţă P, fosă septică, împrejmuire, branşamente la utilităţi, -Documentaţia cadastrală pentru imobilul cu nr. cadastral 20561, din care rezultă că terenul proprietate privată a comunei Tomsani, judeţul Prahova, amplasat în intravilanul satului Loloiasca, tarlaua I O, parcela 112, lotui de teren nr. 6, are o suprafaţă de 1031 mp faţă de 1 OOO mp cât figurează în documente
24.08.2022 Hotărâre PDF!
49 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 49 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6278 din 18.08.2022,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana, înregistrat sub nr. 6279 din 18.08.2022,

24.08.2022 Hotărâre PDF!
51 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 51 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Şotrile, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6334 din 18.08.2022, - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6335 din 18.08.2022, - Adresa nr. 832 din 11.08.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru acordare mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" primirea comunei " Şotrile, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei 24.08.2022 Hotărâre PDF!
46 15.07.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 46 din 2022 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții prin Compartimentul de urbanism și autorizare construcții înființat în cadrul Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 5535 dinl 5.07.2022; A vând în vedere Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 5536
dinl 5.07.2022;
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoana juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală;
-Apreciind oportunitatea unei cooperari între comune pentru asigurarea serviciilor de urbanism şi autorizare construcţii, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
-Urmârind facilitarea asigurării activităţii de urbanism şi autorizare construcţii pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relatiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta si colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati;
22.07.2022 Hotărâre PDF!
45 15.07.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 45 din 2022 privind modificarea alineatului 2 al art.28 din HCL 78 din 24.12.2021 privind impozitele și taxele locale pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al cons - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5529 din 15.07.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5530 din 15.07.2022, - Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 78 din 24.12.2021 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022,
22.07.2022 Hotărâre PDF!
44 15.07.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 44 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 5523 din 15.07.2022,
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana înregistrat sub nr. 5524 din 15.07.2022,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 143 din 22.06.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025,
-Decizia Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr. 1014/28.06.2022,
-Dispoziţia emisă de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova nr. 106 din 17.05.2022 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, în cadrul bugetului local al comunei Tomşani pe trimestrul II anul 2022
22.07.2022 Hotărâre PDF!
43 15.07.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 43 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5518 din 15.07.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5519 din 15.07.2022
22.07.2022 Hotărâre PDF!
42 23.06.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 42 din 2022 privind trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova a unor drumuri de interes local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5035 din 23.06.2022, întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5036 din 23.06.2022, întocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism,
-Participarea Comunei Tomşani în cadrul„ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată dinjudetul Prahova in perioada 2014-2020", alături de alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, demarat de către A.D.I Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova - reprezentată prin Hidro Prahova S.A., 
-Solicitarea SC Hidro Prahova, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 5028 din 23.06.2022, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că evaluatorii Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene au solicitat ca toate terenurile aferente UAT Tomşani afectate de lucrări, să aparţină domeniului public al comunei Tomşani, -Necesitatea asigurării cadrului juridic necesar realizării acestor lucrări de interes public la nivel judeţean, respectiv extinderea retelei de apa potabila si canalizare, -Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 5034 din 23.06.2022, - Extras din Studiul de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Prahova in perioada 2014-2020"-satul Magula, planşa nr. 1-Ll 1, Strada Primăverii-DE 284, - Extras din Studiul de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Prahova in perioada 2014-2020"-satul Magula, planşa nr. 1-Ll, Strada Canalului-DE 297, - Extras de carte funciară pentru informare pentru imobilul cu nr. Cadastral 21728 sat Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova - strada Tineretului,
Hotărârile Consiliului local al comunei Tomşani nr. 40 din 08.07.2014 , nr. 9 din 05.02.2015 şi nr. 23 din 28.04.2016
30.06.2022 Hotărâre PDF!
41 23.06.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 41 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr._ 4985 din 23.06.2022 întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr._ 4986 din 23.06.2022, - Adresa nr. 1207/25.05.2022, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 4333/26.05.2022 prin care SC Hidro Salt B92 SRL solicită ajustarea contractului de lucrări, - Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia, - Hotărârile Consiliului local nr. 15/09.02.2017, nr. 37/04.07.2018, nr. 22/06.03.2019, nr. 43/30.05.2019, nr. 54/23.09.2021 şi nr. 57/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru obiectivul ,,Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL; - Contractul de finanţare nr. 855 din data de 16.08.2017, încheiat între Comuna Tomşani şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene având ca obiect finanţarea obiectivului de investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi Actul adiţional nr. 3 înregistrat Ia MDLPA sub nr. 1981/08.12.2021 şi la Primăria Tomşani sub nr. 9009/23.12.2021, - Devizul General actualizat, estimativ, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani,judeţul Prahova", 
- Devizul General rest de executat, actualizat la data de26.05.2022, - Buletinul Statistic de Preţuri nr. 4/2022 publicat de Institutul Naţional de Statistică, - Buletinul Statistic de Preţuri nr. 12/2020 publicat de Institutul Naţional de Statistică,
30.06.2022 Hotărârea PDF!
40 23.06.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 40 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Niculescu (Fuică) Ingrid-Naomi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4979 din 23.06.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4980 din 23.06.2022,
- Notificarea înregistrată sub nr. 4508 din 03.06.2022 prin care doamna Niculescu (Fuică) Ingrid-Naomi solicită să se ia act de intenţia sa de a renunţa la folosinţa terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, -Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 65 din 29.10.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Niculescu (Fuică) Ingrid-Naomi, - Art. 20 litera "g" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 6.2 din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016, 
30.06.2022 Hotărâre PDF!
39 23.06.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 39 din 2022 privind aprobarea retragerii Comunei Tomşani, judeţul Prahova, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018", acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018" şi revocarea Hotărârii nr. 26 din 27.05.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 4973 din 23.06.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4974 din 23.06.2022,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 15/28.02.2019, privind asocierea localităţii Tomşani cu judeţul Prahova şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Prahova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Gaz 2018", - Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 26/27.05.2021 privind aprobarea încetării activităţii, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Gaz 2018"; 
- Art. 14 alin. (1) lit. ,,b" din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „GAZ 2018", În baza prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
30.06.2022 Hotărârea PDF!
38 19.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 38 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4150 din 19.05.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4151 din 19.05.2022,
- Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021; 
26.05.2022 Hotărâre PDF!
37 19.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 37 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova", acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi revocare HCL nr. 12 din 28.01.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 4141 din 19.05.2022,
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Tomşani, nr. 4142 din 19.05.2022,
- Adresa nr. 99/06.01.2022 şi Adresa nr. 598/20.01.2022 transmise de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova", prin care se solicită emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru acordare mandat special cu drept de vot reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" modificarea art. 21 şi art. 22 din Statutul Asociaţiei,
- Adresa nr. 686/03.02.2022 şi Adresa nr. 866/23.02.2022 transmise de Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova", prin care se transmite forma finală a Statutului Asociaţiei actualizat cu propunerile UAT-urilor membre; 
26.05.2022 Hotărâre PDF!
36 19.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 36 din 2022 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din Învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 4135 din 19.05.2022, - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4136 din 19.05.2022,
- Adresa nr. 692 din 18.05.2022 a Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, cu privire la bursele şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, 
26.05.2022 Hotărâre PDF!
35 19.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 35 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Ionită Ana-Maria (Hotărâre PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 4129 din 19.05.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4130 din 19.05.2022 întocmit de compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comune Tomşani, judeţul Prahova, - Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 29 din 25.06.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Ioniţă Ana-Maria„ - Art. 20 litera "j" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 4.11.(1) din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016, - Cererea formulată de doamna Ioniţă Ana - Maria, înregistrată sub nr. 3988/16.05.2022, prin
care se solicită aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului cu numărul cadastral 21720, În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c", ,,d", alin. (6) litera „a", alin. (7) litera "e" şi art. 139 alin. (3) litera "g" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
26.05.2022 Hotărâre PDF!
34 19.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 34 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de,gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4123 din 19.05.2022; -Raport de specialitate nr. 4124 din 19.05.2022, întocmit de compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comune Tomşani, judeţul Prahova; 
- Studiul de fezabilitate - actualizat, înregistrat sub nr. 4157/19.05.2022, întocmit de SC Red Socket SRL
26.05.2022 Hotărâre PDF!
33 06.05.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 33 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare, precum şi a cofinanţării obiectivului de investiţii sau investiţiilor aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3773 din 06.05.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3774 din 06.05.2022, - Adresa nr. 403/20.04.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 3476/21.04.2022, prin care se solicită consiliului local adoptarea hotărârii de aprobare a Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, Strategiei de tarifare şi cofinanţării obiectivului de investiţie pentru "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020"; 
-Adresa nr. 2624/UIP/364/26.04.2022 transmisă de Hidro Prahova SA şi înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 3508/27.04.2022, precum şi adresa de revenire nr. 2881/UIP/416/06.05.2022, prin care se solicită aprobarea Strategiei de tarifare; 
- Avizul C.T.E. al Hidro Prahova SA nr. 1 din data de 20.04.2022, - Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomşani nr. 36/30.08.2013, privind asocierea comunei Tomşani cu judetul Prahova şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Prahova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"; -Prevederile art. 16 alin (3) şi art. 21 pct (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"; 
09.05.2022 Hotărâre PDF!
32 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2022 privind mandatarea domnului Pelin Mihai-Florin, reprezentantul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în şedinţa AGA, modificarea sau actualizarea şi revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin încheierea de acte adiţionale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 3427 din 19.04.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3428 din 19.04.2022, întocmit de
administratorul public al comunei Tomşani,
- Adresa nr. 376 din 13.04.2022 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin care se solicită emiterea unei hotărâri de
consiliu local pentru acordare mandat special reprezentantului UA T, pentru a vota în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova" modificarea /actulizarea şi revizuirea Statutului şi Actului Constituitiv ale ADI
"Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"
28.04.2022 Aici !
31 28.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului FILIPESCU TIBI-ANDREI (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3410 din 19.04.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3411 din 19.04.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,
28.04.2022 Aici !
30 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii la nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 50 exemplare de nuc (Juglans regia) şi a unui exemplar de plop tremurător (Populus tremula) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3404 din 19.04.2022 ;
- Raportul de specialitate întocmit de inspector principal Tudorache Irina - compartiment urbanism,
înregistrat sub nr. 3405 din 19.04.2022;
- Autorizaţia nr. 86 din 15.03.2022 eliberată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova
- Adresa nr. 1123 din 06.04.2022 transmisă de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, prin
care transmit acordul privind scoaterea de sub regimul de protecţie, precum şi scoaterea din evidenţele
primăriei şi din Lista arborilor cu valoare deosebită din judeţul Prahova , a grupului de 50 şi a plopului
tremurător ;
- Art. 17 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
28.04.2022 Aici !
29 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3398 din 19.04.2022, întocmit de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3399 din 19.04.2022, întocmit de inspectorul din
cadrul Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specilaitate al
Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova,
- Adresa nr. 4830 din 28.03.2022 prin care Instituţia Prefectului Judeţul Prahova comunică
numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în anul 2022,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor
publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,
- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 52 din 23.09.2021 privind transformarea funcţiei
publice vacante "referent, clasa III, grad profesional superior" în "inspector clasa I, grad profesional
debutant" la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tomşani,
- Dispoziţia emisă de Primarul comunei Tomşani nr. 45 din 23.03.2021 privind
menţinerea în funcţia publică deţinută, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Cernat
Elisabeta, funcţionar public la Compartimentul agricultură, până la data de 30.04.2022, de la
această dată funcţia publică devenind vacantă
28.04.2022 Aici !
28 19.04.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3393 din 19.04.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3394 din 19.04.2022
28.04.2022 Aici !
27 30.03.2022 Consilierii locali Adam Elena, Drăguşoiu Dumitru, Veselu Georgiana-Alina, Adam Adrian-Lucian şi Mandache Ionuţ Proiect de hotărâre 27 din 2022 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul satului Loloiasca (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2585 din 24.03.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2586 din 24.03.2022
30.03.2022 Aici !
26 24.032022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2579 din 24.03.2022;
-Raport de specialitate nr. 2580 din 24.03.2022, întocmit de compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comune Tomşani, judeţul Prahova
30.03.2022 Aici !
25 23.03.2022 Viceprimar Adam Elena Proiect de hotărâre 25 din 2022 privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite stabilite de lege (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2573 din 23.03.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2574 din 23.03.2022
30.03.2022 Aici !
24 23.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 2567 din 23.03.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 2568 din 23.03.2022,
-Necesitatea includerii în Lista de investiţii pe anul 2022, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local Tomşani nr. 18/28.02.2022, a obiectivului « Creşterea eficien ţei energetice, reducerea riscului la
incendiu, ameliorarea calităţii aerului interior pentru sediul administrativ al Consiliului local Tomşani »,
precum şi alocarea sumei necesare efectuării cheltuielilor iniţiale
30.03.2022 Aici !
23 18.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STANCIU FLORENTIN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2413 din 18.03.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2414 din 18.03.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.20 I 6 privind aprobarea Listei
terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003
30.03.2022 Aici !
22 14.03.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit În baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Rădulescu-Nuţă Georgiana-Andreea (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2245 din 14.03.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2246 din 14.03.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 14 din 27.02.2018 privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Rădulescu-Nuţă
Georgiana-Andreea,
30.03.2022 Aici !
21 21.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1653 din 21.02.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 1654 din 21.02.2022,
-Decizia Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.
158/18.02.2022,
28.02.2022 Aici !
20 17.02.2022 Consilier Veselu Georgiana-Alina Proiect de hotărâre 20 din 2022 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna Tomşani, județul Prahova, pentru achitarea unor servicii medicale nedecontate de CNAS (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
19 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1469 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1470 din 15.02.2022,
-Adresa nr. 577 din 09.02.2022 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrată la Primăria
comunei Tomşani sub nr. 1450 din 15.02.2022, prin care se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului
local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din
instituţiile publice de învăţământ preuniversitar
28.02.2022 Aici !
18 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2022 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1463 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1464 din 15.02.2022
28.02.2022 Aici !
17 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1457 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1458 din 15.02.2022,
- Referatul de admitere (alipire imobile) nr. 8680 din 25.01.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
!mobilară Prahova pentru imobilele nu numerele cadastrale 21708 şi 23908 şi Extrasul de plan cadastral de
carte funciară pentru imobilul cu număr cadastral rezultat 23980 situat în intravilanul satului Sătucu Tl 9,
parcela P168, proprietate privată a Comunei Tomşani
28.02.2022 Aici !
16 15.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2022 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1451 din 15.02.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1452 din 15.02.2022,
- Solicitarea nr. 266855 din 27.01.2022 transmisă de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova
înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 1366 din 11.02.2022;
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
28.02.2022 Aici !
15 08.02.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 1227 din 08.02.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,
înregistrat sub nr. 1228 din 08.02.2022,
-Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.
11/05.01.2022, nr. 44/12.01.2022, nr. 91/31.01.2022 , nr.111/03.02.2022 şi 121/07.02.2022 ,
-Solicitarea unităţii subordonate « Şcoala gimnazială Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula,
comuna Tomşani,judeţul Prahova, înregistrată sub nr. 196 din 04.02.2022,
- Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomşani la data de 31.12.2021
11.02.2022 Aici !
14 08.02.2022 Consilier Sălcianu Ovidiu Proiect de hotărâre 14 din 2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
13 08.02.2022 Consilier Sălcianu Ovidiu Proiect de hotărâre 13 din 2022 privind acordarea unui stimulent financiar pentru susținerea familiei (Proiect PDF!) Proiectul nu a fost aprobat
12 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 607 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate al administratorului public al comunei Tomşani, nr. 608 din 20.01.2022,
-Adresa nr. 99/06.01.2022 şi Adresa nr. 598/20.01.2022 transmise de Asociaţia de Dezvoltare
Intercom unitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova", prin care se solicită emiterea unei
hotărâri de consiliu local pentru acordare mandat special cu drept de vot reprezentantului UAT, pentru a vota în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul
Deşeurilor Prahova" modificarea art. 21 şi art. 22 din Statutul Asociaţiei
28.01.2022 Aici !
11 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a im obilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 614 din 20.01.2022 prin care Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova propune trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul
privat al comunei Tomşani a împrejmuirii de la şcoala Loloiasca, aflat în stare av ansată de
degradare, în vederea demolării şi scoaterii din funcţiune,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 615 din 20.01.2022, întocmit de inspectorul
din cadrul Compartimentului urbanism,
-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tornşani, judeţul
Prahova, Hotărârea Consiliului local nr. 39/2014, nr. crt. 77 din Anexă,
-Procesul verbal înregistrat sub. 613 din 20.01.2022, întocmit de Comisia specială pentru
întocmirea şi reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului
privat al comunei Tomşani, constituită prin Dispoziţia nr. 44 din 23.03.2021 emisă de Primarul
comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Extrasul de carte funciară pentru informare pentru imobilul cu număr cadastral 20512
28.01.2022 Aici !
10 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului CONSTANTIN ANDREI-RAPHAEL (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 579 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 580 din 20.01.2022,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală,
-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003,
-Analizând dosarul înregistrat sub nr. 178 din 10.01.2022,
28.01.2022 Aici !
9 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 573 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 574 din 20.01 .2022,
- Văzând Hotărârea nr. 35 din 25.06.2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciile publice înfiinţate prin hotărâri
ale Consiliului local Tomşani
28.01.2022 Aici !
8 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 568 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 569 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
7 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 652 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 563 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
6 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 537 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 556 din 20.01.2022,
28.01.2022 Aici !
5 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2022 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 550 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 551 din 20.01.2022,
28.01.2022 Aici !
4 20.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu Primarul comunei Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 544 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 545 din 20.01.2022,
-Decizia nr. 2674 din 20.12.2021 emisă de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova prin care domnul Ţapu Iulian este numit, ca urmare a promovării concursului, în funcţia de Dirctor al Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, începând cu data de 17. O 1.2022
28.01.2022 Aici !
3 28.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 538 din 20.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 539 din 20.01.2022
28.01.2022 Aici !
2 04.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2021, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 52 din 04.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53 din 04.01.2022 ,
-Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2021
07.01.2022 Aici !
1 04.01.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46 din 04.01.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47 din 04.01.2022
07.01.2022 Aici !
50 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 50 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea distribuţie apă sat Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6284 din 18.08.2022,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6285 din 18.08.2022,
24.08.2022 Hotărâre PDF!
52 18.08.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 52 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului NEDELCU GEORGIAN-CRISTIAN (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6291 din 18.08.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6292 din 18.08.2022

Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, -Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/200 24.08.2022 Hotărâre PDF!
61 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 61 din 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tomsani in Consiliul de administratie al scolii gimnaziale ,,Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomsani, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022-2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare inregistrata sub nr. 7141 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate i'nregistrat sub nr. 7142 din_21.09.2022,

-Adresa nr. 1297 din 07.09.2022 prin care koala gimnaziala ,,Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula,

comuna Tomsani solicita Consiliului local Tomsani sa desemneze 3 reprezentanti in Consiliul de administratie

al SCOlii, pentru anul scolar 2022-2023,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
62 21.09.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 62 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2022-2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 7147 din 21.09.2022,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7148 din 21.09.2022,

-Adresa nr. 1298 din 07.09.2022 prin care Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula,

comuna Tomşani solicită Consiliului local Tomşani să desemneze reprezentantul în Comisia pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii din instituţia publică de învăţământ preuniversitar Şcoala gimnazială „Prof. Dinu MihailDan",

sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2022-2023,

27.09.2022 Hotărâre PDF!
87 10.11.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 87 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 27.12.2022 Hotărâre PDF!