PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri în anul 2023

42 22.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 42 din 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4286 din 22.05.2023, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4287 din 22.05.2023, -Hotărârea Consiliului Local nr. 31/24.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia"; -Hotărârea Consiliului Local nr. 61/25.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova"; -Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2426/15.09.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora conform căruia Comunei Tomşani, judeţul Prahova i se alocă suma de 12.740.608,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", -Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 108160/21.09.2022, -Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ,,Anghel Saligny", -Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 95/2021 23.05.2023 Hotărâre PDF!
41 17.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 41 din 2023 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomşani pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4087 din 17.05.2023, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4088 din 17.05.2023, întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana, -Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani,judeţul Prahova pe anul 2022, -Contul de execuţie al solduri lor conturilor de venituri şi cheltuieli la 31.12.2022, comunicat de Trezoreria operativă Mizil, 23.05.2023 Hotărâre PDF!
40 17.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 40 din 2023 privind aprobarea preţului de vânzare, recalculat, al capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma realizării investiţiei "Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4085 din 17.05.2023, întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4086 din 17.05.2023, întocmit de inspectorul principal din cadrul Compartimentului cadastru-urbanism, -Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 70 din 11. l 0.2022 privind aprobarea preţului de vânzare al capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma realizării investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în. satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova", urmare a negocierii din data de 03.10.2022, -Adresa DEER 134831 din 08.05.2023 a Societăţii Distribuţie Energie Electrică România, Sucursala Ploieşti, referitoare la preluarea capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei Alimentare cu energie electrică în cartierul rezidenţial comuna Tomşani, sat Sătucu, judeţul Prahova, în sensul unei noi negocieri a preţului de vânzare, - Procesul verbal de negociere înregistrat la DEER SA - SDEE Ploieşti sub nr. 140386/12.05.2023 şi la Primăria Tomşani sub nr. 4077/17.05.2023 23.05.2023 Hotărâre PDF!
39 17.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 39 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4083 din 17.05.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 4084 din 1917.05.2023

23.05.2023 Hotărâre PDF!
38 17.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 38 din 2023 privind aderarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova, ca membru la Parteneriatul de Dezvoltare Durabilă ŢINUTURILE BUDUREASCA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4081 din 17.05.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4082 din 17.05.2023,

-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi

de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul

social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. l 083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările

ulterioare;

-Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE)

nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

-Planul Naţional Strategic (PNS) 2023-2027,

-Axa Leader 2023-2027,

23.05.2023 Hotărâre PDF!
37 02.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 37 din 2023 privind delegarea gestiunii Serviciului public de canalizare al comunei Tomşani, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3411 din 02.05.2023

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3412 din 02.05.2023,

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului local Tomşani nr. 36 din 30.08.2013

privind asocierea Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova şi alte unităţi administrativ-teritoriale

din judeţul Prahova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Apei-Prahova" ,

08.05.2023 Hotărâre PDF!
36 02.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 36 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomsani a obiectivului de investitii ,,Înfiinţare reţea canalizare, comuna Tomşani: judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3408 din 02.05.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3410 din 02.05.2023,

-Hotărârile Consiliului local Tomşani nr. 9/01.02.2016, 15/09.02.2017 şi 37/04.07.2018

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,,Înfiinţare reţea canalizare, comuna

Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

-Contractul de lucrări nr. 4181 din 21.06.2018 încheiat între Comuna Tomşani şi SC

Hidrosalt B92 SRL-lider dee asociere;

-Autorizaţia de construire nr. 88/19.09.2018 şi 83/16.09.2021 din data de 19.1.2021;

-Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2558 din data de 04.04.2023;

-Extrasul de carte funciară pentru terenul cu număr cadastral 21932 situat în intravilanul

satului Magula, proprietate privată a comunei Tomşani, pe care este construită staţia de epurare,

parte componentă a sistemului public de canalizare, teren situat în tarlaua 42, din parcela

298/101, inventariat la nr. crt. 59 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani

nr. 40/08.07.2014,

-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului

bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul

Prahova nr. 3316 din 28.04.2023;

08.05.2023 Hotărâre PDF!
34 02.05.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 35 din 2023 privind aprobarea documentatiei tehnice - Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-alungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3399 din 02.05.2023,

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3400 din 02.05.2023,

Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07.2021 privind aprobarea Documentaţiei pentru

avizarea lucrărilor de intervenţii, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Execuţia de trotuare

şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, judeţul

Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

08.05.2023 Hotărâre PDF!
33 19.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 33 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din "Fondul pentru mediu", cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Tomşani (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, înregistrat sub nr. 2998 din 19.04.2023, prin care se propune aprobarea participării Comunei Tomşani, judeţul Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediu, cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Tomşani, judeţul Prahova, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3123 din 24.04.2023 25.04.2023 Hotărâre PDF!
32 19.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 32 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomsani, Judeţul Prahova - etapa II" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 25.04.2023 Hotărâre PDF!
31 18.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 31 din 2023 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20837 în suprafaţă de 1007 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Bratu Valentin, proprietarul construcţiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2920 din 18.04.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2959 din 19.04.2023,

- Cererea înregistrată sub nr. 9888 din 19.12.2022 prin care domnul Bratu Valentin

solicită cumpărarea terenului concesionat de la Consiliul Local al comunei Tomşani pe care se

află construcţia cu destinaţia de casă de locuit.

- Văzând Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 2430 din 29.03.2023 întocmit de

expert evaluator autorizat ANEV AR Iliescu Adriana Elena -posesor al Legitimaţiei nr. 13296

valabilă pentru anul 2023, pentru imobilul - teren în suprafaţă măsurată 1007 mp, situat în

comuna Tomşani, sat Loloiasca, T 1 O, P 112, lot 1 număr cadastral/carte funciară 20837,

pl'Oprietate privată a comunei Tomşani judeţul Prahova,

- Documentaţia cadastrală şi Extrasul de carte funciară actualizat pentru imobilulteren

cu numărul cadastral 2083 7, în suprafaţă de I 007 mp, situat în intravilanul satului

Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova ,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 40/08.07.2014 privind însuşirea

Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomşani Prahova,

nr. crt. 8 din Anexă,

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 5761 din 07.12.2010, Autorizaţia de

construire nr. 132/04.12.2017 şi Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6960

din 03.10.2019,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
30 18.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 30 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 2919 din 18.04.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 2957 din 19.04.2023,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
29 18.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 29 din 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 45 din 28.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomşani, judeţul Prahova, pentru mandatul 2020-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2918 din 18.04.2023,

- Raporh1l de specialitate înregistrat sub nr. 2956 din 19.04.2023,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 45 din 28.10.2020 privind organizarea Comisiilor de

specialitate din cadrul Consiliului local Tomşani,judeţul Prahova, pentru mandatul 2020-2024,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 26.01.2023 privind constatarea încetării de drept,

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Preda Ştefan, la data de

16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

-Încheierea nr. 38 din 27.03.2023 a Judecătoriei Mizil, rămasă definitivă prin neapelare la data de

13.04.2023, privind validarea mandatului de consilier local supleant din cadrul Consiliului local al comunei

Tomşani, judeţul Prahova, al domnului Dumitru George, supleantul desemnat de Partidul Social Democrat,

aflat pe Lista de candidaţi depusă pentru alegerea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova din

data de 27.09.2020,

-Depunerea jurământului de către domnul Dumitru George în faţa Consiliului local al comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
28 18.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 28 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2917 din 18.04.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2955 din 19.04.2023,

- Adresa nr. 1539 din 11.04.2023 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Apei Prahova", prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru acordare

mandat special reprezentantului UAT, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" primirea Comunei Puchenii Mari, judeţul

Prahova, ca membru al asociaţiei,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
27 06.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Hotărârea 27 din 2023 privind iniţierea procedurilor în vederea achiziţionării de către Comuna Tomşani a căminelor pentru branşamente la sistemul de canalizare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr._2685 din 06.04.2023, -Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2687 din 06.04.2023 - Contractul de finanţare nr. 855 din data de 16.08.2017, încheiat între Comuna Tomşani şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene având ca obiect finanţarea obiectivului de investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova", în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, -Procesul Verbal nr. 2558 din 04.04.2023 privind recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivului de investiţii „Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tomşani, judeţul Prahova 30.03.2023 Hotărâre PDF!
26 06.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 26 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2684 din 06.04.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2686 din 06.04.2022,

30.03.2023 Hotărâre PDF!
25 06.04.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 25 din 2023 privind aprobarea dezmembrării imobiJului-teren cu număr cadastral 23733 situat în intravilanul satului Tornşani, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2683 din 06.04.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2953 din 19.04.2023,

-Extrasul de carte funciară privind imobilul - teren cu număr cadastral 23733, situat în

intravilanul satului Sătucu, Tl 9, parcela nr. 172, proprietate privată a Comunei Tomşani şi

Referatul de admitere (Dezmembrare imobil) la cererea nr. 36724 /20.03.2023 emis de Oficiul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
24 24.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 24 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii comunale "Alexandru Antemireanu" Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2276 din 24.03.2023 întocmit de Primarul comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2277 din 24.03.2023, întocmit de referentul cultural

din cadrul Compartimentului cultură,

30.03.2023 Hotărâre PDF!
23 24.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 23 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului cultural Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2269 din 24.03.2023 întocmit de Primarul comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2270 din 24.03.2023, întocmit de referentul cultural

din cadrul Compartimentului cultură,

30.03.2023 Hotărâre PDF!
22 24.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 22 din 2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2259 din 24.03.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2264 din 24.03.2023, întocmit de inspectorul din

cadrul Compartimentului urbanism,

-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea şi reactualizarea inventarului

bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani,

-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova,

Anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, poziţiile nr.73-76, « podeţe sat Loloiasca peste

canal, din fier, anul 1975 »,

30.03.2023 Hotărâre PDF!
21 09.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 21 din 2023 privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1767 din 09.03.2023,

-Amenajamentul pastoral şi Regulamentul privind organizarea păşunatului pe

păşunileproprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova, aprobate prin HCL nr.

16/25.02.2016,

-Ordinul Prefectului Judeţului Prahova nr. 228/201 O privind trecerea în proprietatea privată a

comunei Tomşani, judeţul Prahova, a suprafeţei de 212,4 ha izlaz comunal,

25.04.2023 Hotărâre PDF!
20 03.03.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la proiectul ,,PH BIBLIOHUB" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1603 din 03.03.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1604 din 03.03.2023,

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional

şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi

rezilienţă;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea

Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile

şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR),

Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.

21791/09. l 2.2022pentru aprobarea Ghidului specific Finanţarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de

dezvoltare a competenţelor digitale aferent PNRR/2022/Componenta 7 Transformarea digitală / INVESTIŢIA

117. Scheme de finanţare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor digitale

06.03.2023 Hotărâre PDF!
19 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2022 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate tizic şi moral (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Reforatul de aprobare înregistrat sub nr. 1297 din 21.02.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1298 din 21.02.2023,

-Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Tomşani pe anul 2022,

lnregistrat sub nr. 508 din 20.01.2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
19 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanil, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr.1291 din 21.02.2023, Prahova nr. 32 din 17.02.2023 privind repartizarea pe unităţi

administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului judeţean Prahova lpe anul 2023 şi estimări pe

anii 2024-2026, prin care Comunei Tomşani i s-a alocat suma de 400.000 lei pentru anul 2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
17 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani Jpe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1284 din 21.02.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1285 din 21.02.2023

28.02.2023 Hotărâre PDF!
16 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Având în vedere

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1278 din 21.02.2023, întocnpt de Primarul comunei Tomşani,

judeţul Prahova,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1279 din 21.02.2023, întocmit de inspectorul din cadrul

Compartimentului resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specilaitate al Primarului comunei

Tomşani, judeţul Prahova,

- Anexa nr. 2 -Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 87 din 07.12.2022 privind

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi

serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local,

28.02.2023 Hotărâre PDF!
15 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 15 din 2023 privind rezilierea Contractului de concesiune înregistrat sub nr . 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Constantin Samir, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1270 din 21.02.2023, I - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1271 din 21.02.2023, - Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019 , încheiat între Comuna Tomşani-în calitate de concedent şi Constantin Samir-în calitate de concesionar, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha, -Actul adiţional nr. I la Contractul de concesiune nr. 3480 din 17.05.2019, înregistrat sub nr 1785 din 16.03.2021, prin care a fost eşalonată plata redevenţei pentru anul 2020, - Adresa înregistrată sub nr. 5865 din 01.09.2021, prin care concesionarului îi sunt reamintite obligaţiile contractuale, -Notificarea privind intenţia de reziliere a contractului de concesiune, înregistrată sub nr. 4080 din 18.05.2022, -Referatul înregistrat sub nr. 6641 din 31.08.2022 întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului urbanism, -Procesul verbal de constatare înregistrat sub nr. 7914 din 13.10.2022 încheiat de Administraţia Bazinală der Apă Buzău-Ialomiţa, prin care s-a constatat inexistenţa autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi de funcţionare în condiţii de siguranţă şi s-a acordat termen pentru obţinerea acestora 31.12.2022, -Situaţia debitelor restante referitoare la plata redevenţei şi a taxelor datorate în executarea contractului de concesiune 28.02.2023 Hotărâre PDF!
14 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 14 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1262 din 21.02.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1263 din 21.02.2023,

-Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia

Europeană la data de 27 .09 .202 I şi de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021

28.02.2023 Hotărâre PDF!
13 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 13 din 2023 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din intravilanul comunei Tomşani, proprietate privată a Comunei Tomşani, pentru punerea în aplicarie a Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1256 din 21.02.2023, -Raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului urbanism, înregistrat sub nr. 1257 din 21.02.2023 , - Hotărârea Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova m. 15/25.02.20 I 6 pentru aprobarea regulamentului privind metodologia de soluţionare a cererilor de repartizare a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, În baza prevederilor Legii m. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, rerepublicată, cu modificările şi compl6tările ulterioare şi ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Nbnnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, În temeiul art. 129 alin. (2) litera „c" ş i „d", alin. (6 ) litera „b", alr;. (7) litera „e" , art. 139 alin. (3) litera "g", art. 196 alin. (1) litera „a' art. 354 şi art. 355 <lini Ordonanţa de Urgenţ ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ„ cu modificările. şi coTJ?pletările ulterioare 28.02.2023 Hotărâre PDF!
12 21.12.2022 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 98 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 303 din 13.01.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de inspectorul principal Marinescu Adriana-Georgiana,

înregistrat sub nr. 304 din 13.01.2023,

-Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ploieşti nr.

4517/28.12.2022, nr. 167/09.01.2023 şi nr. 190/12.01.2023 ,

- Contul de excuţie al bugetului local al comunei Tomşani la data de 31.12.2022,

31.01.2023 Hotărâre PDF!
12 21.02.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 12 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, comuna Tomşani , judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1248 din 21.02.2023,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1249 din 21.02.2023,
-Contractul de lucrări nr. 7662/04.10.2022 încheiat cu SC Elmy Construct SRL,
-Autorizaţia de construire nr. 192 din data de 27.10.2022 cu valabilitate 24 luni,
-Procesul verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor nr. 485 din data de 19.01.2023,
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova
nr. 1247 din 21.02.2023,
-Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 50/16.12.2013 privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomşani şi aprobarea Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al Comunei Tomşani,
În baza prevederilor:
- art. 25 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicată, cu modificări şi completări,
-Art. 25 alin. 3 şi art. 44 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificări şi completări;
- art. 554 şi art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
-art. 286 alin. 4 şi art. 287 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
28.02.2023 Hotărâre PDF!
11 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 11 din 2023 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Banu Alexandru-Valentin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 468 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 469 din 19.01.2023,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personală,

-Hotărârea Consiliului local Tomsani nr. 34 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003

26.01.2023 Hotărâre PDF!
10 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 10 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Ioniţă Adrian-Valentin (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare îmegistrat sub m. 462 din 19.01.2023, -Raportul de specialitate înregistrat sub m. 463 din 19.01.2023, -Notificarea înregistrată sub nr. 215 din IO.Ol .2023 prin care domnul Ioniţă Adrian-Valentin solicită să se retragă dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, -Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 2 din 20.01.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ioniţă AdrianValentin, - Art. 20 litera "g" din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, Anexa nr. 1 şi punctul 6.2 din Contractul de comodat, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 15 din 25.02.2016 26.01.2023 Hotărâre PDF!
9 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 450 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 451 din 19.01.2023,

-Procesul verbal referitor la consultarea salariaţilor,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
8 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 443 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 444 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
7 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 437 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 438 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
6 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 6 din 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 431 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 432 din 19.01.2023

26.01.2023 Hotărâre PDF!
5 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia până la data de 31.12.2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 425 din 19.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 426 din 19.01.2023, întocmit de inspectorul din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilităţii

Planului Urbanistic Local şi a Regulamentului Local de Urbanism,

- Planul Urbanistic General al comunei Tomşani, judeţul Prahova cu valabilitate de I O ani, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013,

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru

actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferente comunei Tomşani, judeţul

Prahova,

-Contractul de prestări servicii nr. 3678/26.05.2021 pentru« Actualizare Plan Urbanistic General şi

Regulament Local de Urbanism comuna Tomşani, judeţul Prahova» încheiat între Comuna Tomşani şi SC Orizont

Vector SRL, pentru o perioadă de 24 de luni,

-Avizul favorabil nr. 28753/28959 din 5.01.2023 emis de Consiliul judeţean Prahova pentru prelungirea

valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

acestuia până la data de 31.12.2024

26.01.2023 Hotărâre PDF!
4 26.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 419 din 19.01.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 420 din 19.01.2023,

- Adresa nr. 6999 din 19.12.2022, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 10077 din

28.12.2022, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova comunică Avizul conform pentru

organizarea reţelei şcolare în anul şcolar 2023- 2024 la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova,

precum şi Adresa nr. 1875 /12.12.2022 a Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail- Dan" sat Magula,

comuna Tomşani, privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propusă pentru anul

şcolar 2023-2024,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
3 19.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului c consilier local al domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

În baza Referatului constatator, înregistrat sub nr. 415 din 19.01.2023, întocmit de primarul

comunei Tomşani, judeţul Prahova şi secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova, privind

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al

domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în

cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova,

Având în vedere Certificatul de deces seria D.12 nr. 227578 eliberat la data de 17.01.2023

privind pe Preda Ştefan, decedat la data de 16.01.2023,

26.01.2023 Hotărâre PDF!
2 04.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2022, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă În anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 61 din 04.01.2023,

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62 din 04.01.2023,

-Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2022

06.01.2023 Hotărâre PDF!
1 04.01.2023 Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48 din 04.01.2023,

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49 din 04.01.2022,

06.01.2023 Hotărâre PDF!