PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Acțiuni prioritare

Obiective și acțiuni propuse Implementare imediată Termen scurt (1-3 ani) Termen lung (3-10 ani)
Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală      
Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură    
Așistenţa acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor    
Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor comunei    
Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public - privat în vederea înfiinţarii unor ferme agrozootehnice    
Implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale    
Infrastructură și mediu      
Modernizarea drumurilor comunale    
Realizarea de alei pietonale în comună    
Modernizarea sistemului rutier    
Construirea unui pod peste pârâul Călmăţui    
Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat    
Realizarea reţelei de canalizare în comună    
Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale    
Extinderea reţelei de distribuţie de gaz metan în comună    
Lucrări de decolmatare a pârâului Călmăţui şi de amenajare a Bălţii Magula    
Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu energie electrică-uz casnic şi iluminat public în comună    
Dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor    
Economie      
Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane    
Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să investească în zonă    
Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună    
Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat    
Sustinerea IMM-urilor    
Crearea cadrului prielnic pentru consultanţă în afaceri    
Educație și cultură      
Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din comună    
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor din comună    
Amenajarea bazei sportive în comună    
Sănătate și așistență socială      
Reabilitarea şi modernizarea corespunzătoare a dispensarului din comună    
Turism      
Amenajarea spaţiilor de recreere pentru copiii comunei    
Administrație publică      
Lucrările de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan şi reactualizare PUG    
Lucări de reabilitare şi extindere a sediului Primăriei    
Dotări ale administraţiei publice locale   >