PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Proiecte de viitor

Obiectiv strategic: Modernizarea și extinderea infrastructurii

Direcţie de dezvoltare 1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere și de acces

Proiecte propuse:
- Refacerea covorului asfaltic în zonele în care au fost lucrări pentru realizarea canalizării
- Modernizare infrastructură stradală în toată comuna
- Modernizarea intersecţiilor
- Realizare infrastructură trafic pietonal
- Creșterera mobilităţii urbane prin construirea de piste de bicicliști
- Modernizare drumuri comunale și de exploatare agricolă în zone cu potenţial de dezvoltare imobiliară și legături la servicii publice.
- Construire trotuare pe DJ 146 și drumurile sătești
- Realizare rigole, șanţuri betonate și podeţe de-a lungul drumurilor din comună

Direcţie de dezvoltare 2: Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico‐edilitare

Proiecte propuse:
- Extindere reţele canalizare apă menajeră în satul Loloiasca
- Extindere reţele utilitare în zonele cu dezvoltare imobiliară
- Extindere reţea de alimentare cu apă în comună
- Identificarea unor soluţii alternative pentru alimentarea cu apă potabilă
- Construire lăcaș de cultural
- Modernizare lăcașuri de cult în comună
- Continuarea lucrărilor de cadastru general
- Extinderea reţelelor edilitare în zonele cu potenţial de realizare de locuinţe
- Modernizare și extindere reţele de iluminat public

Direcţia de dezvoltare 3: Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a timpului liber

Proiecte propuse:
- Amenajare parcuri de recreere în toate satele comunei
- Implementare proiect sport pentru toţi - Implementare proiect „alimentaţie sănătoasă pentru copii”
- Întreţinere și modernizare spaţii verzi în toată comuna
- Amenajare parc de joacă în satul Tomșani
- Construire și dotare sediu muzeu local

Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltare economică

Direcţie de dezvoltare 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor

Proiecte propuse:
- Dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu potenţial economic
- Susţinerea dezvoltării unor centre de inovaţie și cercetare pe raza localităţii

Direcţia de dezvolare 2.2: Atragerea și susţinerea investiţiilor

Proiecte propuse:
- Promovarea localităţii prin participarea la diverse evenimente
- Actualizare plan de utilizare a terenurilor cu posibilă dezvoltare business
- Decolmatare canale în toată comuna
- Participarea la târguri, expoziţii, pentru prezentarea potenţialului localităţii
- Susţinerea tinerilor fermieri și a societăţilor agricole pentru dezvoltarea de noi afaceri eco

Direcţie de dezvoltare 2.3. Promovare parteneriate

Proiecte propuse:
- Implementare calendar economic și organizare întâlniri periodice cu mediul de afaceri local
- Identificarea de noi parteneriate pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltării localităţii
- Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative legate de deschiderea unei noi afaceri în parteneriat cu Camera de Comerţ

Obiectiv strategic nr. 3. Dezvoltarea serviciilor publice

Direcţia de dezvoltare 3.1. Îmbunătăţirea managementului deșeurilor

Proiecte propuse:
- Implementare soluţii de eficientizare a colectării deșeurilor menajere
- Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor
- Promovarea reciclării deșeurilor reutilizabile
- Implementare proiect „Educaţie pentru mediu”
- Achiziţie utilaje întreţinere și igienizare spaţii verzi (tractor, remorcă, motocoasă)

Direcţia de dezvoltare 3.2 Creșterea siguranţei populaţiei

Proiecte propuse:
- Realizare sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranţei și prevenirea criminalităţii
- Organizarea de cursuri de educaţie civică și de circulaţie în școli și grădiniţe
- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului
- Dotarea serviciului public de poliţie cu echipamente și infrastructură specifică

Obiectiv strategic nr. 4: Dezvoltarea și îmbunătăţirea serviciilor sociale

Direcţia de dezvoltare 4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale

Proiecte propuse:
- Creșterea calităţii și numărului serviciilor sociale oferite de serviciului de Asistenţă Socială
- Implementare proiect „Alături de bunicii noștri”, pentru protecţia și susţinerea persoanelor vârstnice
- Organizarea de campanii în școli pentru combaterea discriminării în rândul copiilor
- Identificarea de oportunităţi pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Direcţia de dezvoltare 4.2. Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de educaţie și sportive

Proiecte propuse:
- Construire bazin de înot
- Construire creșă
- Construire și dotare sală de sport
- Realizare terenuri de sport în satul Tomșani și în satul Loloiasca
- Sisteme informatice de educaţie e‐learning în școli
- Proiect pentru promovarea importanţei școlarizării în rândul populaţiei care prezintă risc de abandon școlar
- Dotarea Căminului cultural și Centrului cultural
- Instalare sistem wifi gratuit în toată comuna
- Organizarea unor evenimente educative, culturale și sportive periodice

Direcţia de dezvoltare 4.3. Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate

Proiecte propuse:
- Modernizare și reabilitare sediu primărie
- Construire sau reabilitare și modernizare dispenar Tomșani
- Evaluarea periodică a stării de sănătate a populaţiei prin parteneriate cu societăţi de profil
- Program local de promovare a prevenţiei în sănătate

Direcţia de dezvoltare 4.4. Dezvoltarea și îmbunătăţirea serviciilor de urgenţă

Proiecte propuse:
- Identificarea, amenajarea și dotarea unor spaţii pentru serviciul de situaţii de urgenţă
- Dotarea cu utilaje şi echipamente necesare desfăşurării activităţii Serviciului Voluntar de Situaţii de Urgenţă.
- Dotarea cu materiale și echipamente pentru eventuale evenimente care necesită asistenţă pe perioadă determinată (în caz de carantină, incendii etc)

Obiectiv strategic nr. 5: Asigurarea calităţii mediului și a condiţiilor de locuire

Direcţia de dezvoltare 5.1. Prevenirea poluării aerului

Proiecte propuse:
- Campanie de promovare a consumului responsabil de resurse: apă, energie electrică, gaze naturale
- Campanie de promovare a transportului ecologic

Direcţia de dezvoltare 5.2. Eficienţă energetică și surse alternative de energie

Proiecte propuse:
- Montarea de panouri fotovoltaice la instituţiile publice
- Reabilitarea termică a clădirilor de interes public
- Introducerea, în toate instituţiile publice, a becurilor cu consum energetic redus

Obiectiv strategic nr. 6: Dezvoltarea capacităţii administrative

Direcţia de dezvoltare 6.1. Dezvoltarea resurselor umane

Proiecte propuse:
- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului din administraţia publică
- Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale naţionale și internaţionale

Direcţia de dezvoltare 6.2. Dezvoltarea serviciilor oferite

Proiecte propuse:
- Achiziţia și implementarea de sisteme integrate, soft-uri și programe dedicate serviciilor primăriei
- Întreţinere site primărie cu secţiune „Oportunităţi Tomșani”
- Îmbunătătirea sistemelor de managementul calităţii

Direcţia de dezvoltare 6.3. Creșterea eficienţei

Proiecte propuse:
- Dotarea cu utilaje și echipamente pentru întreţinerea teritoriului
- Monitorizarea și actualizarea strategiei de dezvoltare
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)